Finalerna i SLU Youth Institute

Nu är finalerna avgjorda för SLU Youth Institute. Två utvalda elever, med särskilt starka uppsatser och framföranden, kommer få chansen att delta vid Global Youth Institute som anordnas varje år i oktober av World Food Prize Foundation, där de kommer få möjlighet att träffa pristagare från World Food Prize Foundation, andra elever och experter. Nästa omgång av SLU Youth Institute går av stapeln i september med nya finaler under våren 2022.

Läs hela artikeln: Finalerna i SLU Youth Institute

FN:s årtionde för ekosystemrestaurering

Våra ekosystem ligger till grund för allt liv. Ju friskare ekosystem, desto friskare är vår planet. Att rädda våra ekosystem kan även hjälpa oss att utrota hunger och fattigdom. Idag står vi dock inför stora utmaningar som ett resultat av ökade klimatförändringar, utsläpp och minskad biodiversitet. Den 4 juni lanseras därför FN:s årtionde för ekosystemrestaurering, en global satsning i syfte att stoppa, förhindra och vända nedbrytningen av våra ekosystem.

Läs hela artikeln: FN:s årtionde för ekosystemrestaurering

Världsbidagen: bevara den biologiska mångfalden!

Bin och andra pollinerare är avgörande för planetens hälsa, men idag minskar antalet pollinerare kraftigt. Genom att flytta pollen mellan olika blommor möjliggör bin en rik produktion av frukter, nötter och andra grödor. Samtidigt kan pollinerare förbättra kvalitén och diversiteten av de grödor som odlas. Att bevara och öka pollinerare i världen är därför nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen.

Läs hela artikeln: Världsbidagen: bevara den biologiska mångfalden!

Sverige och FAO i nära samarbete mot antibiotikaresistens i djurhållningen

Sverige har på senare år haft flera lyckade samarbeten med FAO och IAEA (FN:s atomenergiorgan), där den svenska modellen för arbetet att motverka antibiotikaresistens i djurhållningen har fått stor spridning.

Läs hela artikeln: Sverige och FAO i nära samarbete mot antibiotikaresistens i djurhållningen

Akut hunger den högsta nivån på fem år varnar FN-rapport om livsmedelskriser

Antalet människor som riskerar att drabbas av akut otrygg livsmedelsförsörjning och brådskande behöver livsuppehållande hjälp nådde 2020 den högsta nivån på fem år i länder som har drabbats. Det konstateras i den årliga rapporten – Global Report on Food Crises  – som presenterades idag av  EU och FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) samt FN:s Livsmedelsprogram (WFP). Den är framtagen av det Globala nätverket mot livsmedelskriser.

Läs hela artikeln: Akut hunger den högsta nivån på fem år varnar FN-rapport om livsmedelskriser

Globalt initiativ hanterar marint skräp för att rensa upp världshaven

FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har i samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och 30 länder tagit ett stort initiativ för att hantera marint skräp och rensa upp världshaven. Projektet – GloLitter Partnerships – genomförs av de två organisationerna, med initial finansiering från den norska regeringen.

Läs hela artikeln: Globalt initiativ hanterar marint skräp för att rensa upp världshaven

Förbättrad vattenhantering – en förutsättning för hållbar tryggad livsmedelsförsörjning

Vatten och relaterade risker tillsammans med ökad felnäring beräknas drabba hälften av världens befolkning till 2050. Sverige genom SIWI och SLU bidrar till FAO:s senaste rapport om vattnets produktivitet och dess betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.

Läs hela artikeln: Förbättrad vattenhantering – en förutsättning för hållbar tryggad livsmedelsförsörjning

Skogens dag 21 mars – FAO och FN kraftsamlar för skogsrestaurering

Årets tema för Internationella skogsdagen är ”Forest restoration – A path to recovery and well-being”. Detta sammanfaller med FN:s lansering av ”Decenniet för ekosystemrestaurering” 2021 – 2030. Den internationella identifieringen av skogens centrala roll för våra största utmaningar och Agenda 2030 sammanfaller väl med Sveriges Nationella skogsprograms fokusområde ”Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete”. Skogsstyrelsen samverkar i dessa frågor med FAO på olika sätt.

Läs hela artikeln: Skogens dag 21 mars – FAO och FN kraftsamlar för skogsrestaurering

Den allvarliga hungersituationen i världen

De senaste åren har antalet hungrande ökat globalt och under år 2020 beräknas antalet som var försatta i en akut hungersituation överstiga 135 miljoner människor. En starkt bidragande faktor till den intensifierade ökningen är covid-19-pandemin, som förvärrat effekterna av konflikter, klimatförändringar och redan existerande ekonomiska kriser. Särskilt oroande är enligt FAO att omkring 30 miljoner människor bedöms hamna i fas 4, det högsta stadiet av akut hunger före svält.

Läs hela artikeln: Den allvarliga hungersituationen i världen

FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning arbetar för jämställdhet

Fem år efter antagandet av Agenda 2030 är världen inte på rätt väg för att uppnå det andra globala målet för hållbar utveckling om att utrota hungern (SDG2). Hungern ökar globalt. Omkring 746 miljoner människor står inför allvarligt otrygg livsmedelsförsörjning och COVID-19-pandemin kommer göra ytterligare miljoner människor undernärda, som oproportionerligt påverkar kvinnor och flickor som ett resultat av ojämlikhet och diskriminering mellan könen.

Läs hela artikeln: FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning arbetar för jämställdhet