Skogens dag 21 mars – FAO och FN kraftsamlar för skogsrestaurering

Årets tema för Internationella skogsdagen är ”Forest restoration – A path to recovery and well-being”. Detta sammanfaller med FN:s lansering av ”Decenniet för ekosystemrestaurering” 2021 – 2030. Den internationella identifieringen av skogens centrala roll för våra största utmaningar och Agenda 2030 sammanfaller väl med Sveriges Nationella skogsprograms fokusområde ”Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete”. Skogsstyrelsen samverkar i dessa frågor med FAO på olika sätt.

Läs hela artikeln: Skogens dag 21 mars – FAO och FN kraftsamlar för skogsrestaurering

Den allvarliga hungersituationen i världen

De senaste åren har antalet hungrande ökat globalt och under år 2020 beräknas antalet som var försatta i en akut hungersituation överstiga 135 miljoner människor. En starkt bidragande faktor till den intensifierade ökningen är covid-19-pandemin, som förvärrat effekterna av konflikter, klimatförändringar och redan existerande ekonomiska kriser. Särskilt oroande är enligt FAO att omkring 30 miljoner människor bedöms hamna i fas 4, det högsta stadiet av akut hunger före svält.

Läs hela artikeln: Den allvarliga hungersituationen i världen

FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning arbetar för jämställdhet

Fem år efter antagandet av Agenda 2030 är världen inte på rätt väg för att uppnå det andra globala målet för hållbar utveckling om att utrota hungern (SDG2). Hungern ökar globalt. Omkring 746 miljoner människor står inför allvarligt otrygg livsmedelsförsörjning och COVID-19-pandemin kommer göra ytterligare miljoner människor undernärda, som oproportionerligt påverkar kvinnor och flickor som ett resultat av ojämlikhet och diskriminering mellan könen.

Läs hela artikeln: FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning arbetar för jämställdhet