Den allvarliga hungersituationen i världen

De senaste åren har antalet hungrande ökat globalt och under år 2020 beräknas antalet som var försatta i en akut hungersituation överstiga 135 miljoner människor. En starkt bidragande faktor till den intensifierade ökningen är covid-19-pandemin, som förvärrat effekterna av konflikter, klimatförändringar och redan existerande ekonomiska kriser. Särskilt oroande är enligt FAO att omkring 30 miljoner människor bedöms hamna i fas 4, det högsta stadiet av akut hunger före svält.

Photo: ©FAO/Luis Tato. Farmer Lochom Ekiru assesses crop damage caused by Desert Locusts in Turkana County, Kenya.

Idag rapporterar enligt FAO allt fler länder otrygg livsmedelsförsörjning, där växande konfliktzoner begränsar vitala försörjningstillgångar och humanitärt stöd. Enligt Dominique Burgeon, chef på FAO:s avdelning för kriser och motståndskraft, kommer de händelser som drabbat världen det senaste året ha långtgående konsekvenser. Miljontals människor är endast ett steg från att hamna i akut hunger, vilket ökar deras sårbarhet för eventuella chocker och påfrestningar.

För att förhindra snabba försämringar måste stöd prioriteras till särskilt utsatta områden. Enligt FAO är den största akuta hungern främst på landsbygden. Majoriteten av de som är bosatta på landsbygden är beroende av jord- och skogsbruket för sitt levebröd, vilket gör det särskilt viktigt att stödja dessa områden och även avgörande för att stärka återhämtningsförmågan inför kommande kriser.

FAO har lång erfarenhet av att erbjuda kritiskt försörjningsstöd vid krissituationer och katastrofer. I samband med att många drabbats hårt under covid-19-pandemin har FAO hittills redan tillhandahållit stöd för att säkerställa försörjningsmöjligheterna till följd av socioekonomiska effekter av COVID-19.

Ett av de värst drabbade länderna i världen är Jemen, som parallellt med naturkatastrofer och skadegörelse från ökengräshoppor, även lider av svåra konflikter och en ekonomisk kollaps. Fler länder som är hårt sargade av den akuta hungerkrisen är bland annat Syrien, Etiopien, Somalia, Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo.

Totalt arbetar FAO med att erbjuda särskilt krisstöd till över trettio länder som lider av hunger, där det omfattande jordbruksstödet förväntas nå miljontals människor. Hittills har insatser mot ökengräshoppor räddat enorma mängder spannmål i Afrikas Horn och Jemen och under ett års tid har över 3,1 miljoner ton spannmål mättat magar till över 20,8 miljoner människor.

Jordbruksstödet ska göra det möjligt för människor att återställa jordbruket, öka deras motståndskraft, trygga livsmedelsförsörjning och produktion. Att upprätta lokal produktion och nutrition lägger grunden för återhämtning och skyddar människors från de värsta effekterna i framtida kriser. Genom stödet kan människor stanna kvar i sina hem och fortsätta bruka sin mark.

För att skydda försörjningen före en katastrof är noggrann övervakning och flexibilitet avgörande verktyg. Enligt FAO kommer förebyggande åtgärder stärkas för att svara på tidiga varningar och skydda livsmedelsförsörjningen innan en katastrof inträffar. Under år 2021 har FAO för avsikt att expandera sina insatser till att nå över 48,9 miljoner människor i sårbara samhällen.

Länk till FAO:s pressmeddelande här: