FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Agricultural Commodity Markets, 2022

FAO:s rapport "The State of Agricultural Commodity Markets 2022" gör en omfattande genomgång av den globala matmarknaden och dess utmaningar utifrån miljömässig, ekonomisk och hållbarhet. Rapporten ger en detaljerad analys av de olika sektorerna inom jordbruksproduktionen, inklusive spannmål, kött, fisk och skog.

I rapporten diskuteras hur den globala matmarknaden utmanas av en kombination av klimatförändringar, miljöförstöring, urbanisering, minskad tillgänglighet av jord och vatten samtidigt som den globala befolkningen förväntas nå nästan 10 miljarder år 2050. För att kunna möta den ökade efterfrågan på mat behöver produktionen öka med 70 procent och för att öka produktiviteten behövs bland annat investeringar i teknologi och forskning.

Rapporten visar också att Covid-19-pandemin har haft en betydande påverkan på jordbrukssektorn, vilket har lett till störningar i matkedjor, matbrist och ökade matpriser i vissa länder. Pandemin har även påverkat global handel och logistik, vilket har lett till utmaningar för småskaliga producenter, utvecklingsländer och även länder som är beroende av export av jordbruksprodukter. Rapporten framhåller också vikten av att främja hållbarhet i jordbrukssektorn genom att minska avfall, främja klimatsmart jordbruksteknik och minska användningen av icke-förnybara resurser. Den poängterar också behovet av att stärka småskaliga producenter, särskilt kvinnor, genom att ge dem tillgång till mark, finansiella resurser och utbildning.

Utmaningarna som jordbrukskedjorna och matproduktionen står inför kräver en hållbarhetsinriktad lösning rapporterar FAO. Med en ökad befolkningsökning och klimatförändringar kommer behovet av en hållbar matproduktion fortsätt att öka. Vikten av att stärka småskaliga producenter och att internationellt samarbete och politisk vilja är avgörande för att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion och bidra till en hållbar utveckling.

Budskap

 • Utmaningar inom matproduktion förväntas öka på grund av klimatförändringar och miljöförstöring. Detta kan leda till en ökad osäkerhet kring livsmedelstillgången och ökade matpriser. Rapporten fastlår att det är viktigt att främja hållbarhet i jordbrukssektorn genom att minska avfall, främja klimatsmarta jordbrukstekniker och minska användningen av icke-förnybara resurser. En hållbar matproduktion kan bland annat bidra till att minska koldioxidutsläppen och andra miljöproblem.
 • Rapporten betonar också vikten av att stärka småskaliga producenter och ge dem tillgång till mark, finansiella resurser och utbildning. Dessa producenter är ofta beroende av lokala marknader och har svårt att konkurrera med storskaliga producenter på globala marknader. Genom att stärka småskaliga producenter kan en mer rättvis och hållbar livsmedelsproduktion främjas.
 • Rapporten beskriver att en hållbar matproduktion kan bidra till att nå målen för en hållbar utveckling och internationella samarbeten och politisk vilja är nödvändiga för att uppnå dessa mål.
 • Rapporten visar att matpriserna fortsätter att stiga och att detta kan ha negativa konsekvenser för livsmedeltryggheten i världen.
 • Rapporten visar att digitaliseringen av jordbrukssektorn fortsätter att öka och att detta kan bidra till att öka produktiviteten och effektiviteten. Digitaliseringen är viktig för företag och organisationer som arbetar inom jordbrukssektorn eller som vill investera i denna sektor.
 • Rapporten understryker vikten av handeln med jordbruksprodukter, för att säkerställa livsmedelssäkerheten i världen och främja ekonomisk tillväxt för regeringar och organisationer som arbetar för att främja handel och utveckling inom jordbrukssektorn.

Du kan läsa hela rapporten här

Läs mer

The State of World fisheries and Aquaculture, 2022

Under de senaste två årtiondena har fiskeri- och vattenbrukssektorerna erkänts för sitt viktiga bidrag till den globala livsmedelstryggheten. För att utöka denna roll och att uppnå hållbart, inkluderande och rättvist globalt fiske krävs ökade transformativa förändringar inom förvaltning, innovation och investeringar.

FAO:s rapport ”The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” beskriver att den globala fiskeri- och vattenbruksproduktionen är rekordhög, upp till 214 miljoner ton varav 178 miljoner ton vattenlevande djur och 36 millioner ton av alger. Rapporten konstaterar att fiskerisektorn kommer att spela en allt viktigare roll för livsmedelsförsörjningen. För att uppnå Agenda-2030 kommer det att kräva engagemang från både den offentliga och den privata sektorn för att fiskerisektorn ska främjas och förvaltas effektivt, enligt rapporten.

Rapporten pekar även på att tillgänglighet till data bör förbättras eftersom det saknas många viktiga statistiska uppgifter på global nivå, såsom ekonomiska och sociala uppgifter. En begränsad tillgång till data begränsar oftast beslutsfattande och planeringensprocesser.

Enligt rapporten är tekniska innovationer viktiga byggstenar och kan bidra till effektiva åtgärder för fiskerisektorn, exempelvis inom förvaltning och förbättrad insamling och analys av data. Innovationer kan även bidra till ökad inkludering.

För att uppnå ett mer effektivt vattenbruk föreslår rapporten bland annat en hållbar expansion och intensifiering av vattenbruket.  Där hänsyn tas till miljöskydd, sjösäkerhet, resursbevarande och försörjningsmöjligheter.

Rapporten föreslår även att vattenbruket bör integreras i nationella, regionala och globala utvecklingsstrategier och i livsmedelspolitiken för att möta den växande efterfrågan och förbättra försörjningsmöjligheterna för alla.

Du kan läsa hela rapporten här:

Läs mer

The State of the World’s Forests (SOFO), 2022

I FAO:s rapport The State of the Worlds Forests, konstateras att klimatförändringarna kommer att få allvarliga konsekvenser för jordbruket och matproduktionen, samtidigt som befolkningen fortsätter att växa. Skogar är en viktig faktor i kampen mot klimatförändringar och nyckeln till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Rapporten belyser hur klimatförändringarna leder till ökad risk för torka, översvämningar, stormar, skadedjur och sjukdomar som påverkar grödor och boskap. Klimatförändringarna påverkar också tillgången till vatten och bidrar till förlust av biologisk mångfald. Det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan jordbruk och skogsbruk för att bevara biologisk mångfald och öka markens kapacitet att lagra koldioxid. Rapporten betonar också behovet av att öka investeringar i landsbygdsområden och utveckla utbildningsprogram för jordbrukare och livsmedelsproducenter.

Rapporten ger förslag på strategier för att hantera utmaningarna framöver, inklusive stärkt hållbarhet inom jordbruket, främjande av forskning och innovation, samt ökad användning av digital teknik och datadrivna lösningar för att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Skogarna kan också spela en viktig roll för att säkerställa tillgång till vatten, livsmedel och andra naturresurser för lokala samhällen. Ett hållbart skogsbruk och skydd av skogar är avgörande för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Budskap:

 • Skogar spelar en nyckelroll för att bekämpa klimatförändringarna, skydda biologisk mångfald, främja hållbar ekonomisk utveckling och säkerställa livsmedelstrygghet.
 • Rapporten understryker betydelsen av samarbete mellan länder, sektorer och alla andra aktörer som är involverade i skogssektorn och som vill arbeta för en hållbar framtid för att uppnå en hållbar skogsförvaltning.
 • Rapporten varnar för hoten mot skogar, inklusive skogsavverkning, avskogning, skogsbränder, klimatförändringar och poängterar behovet av att förbättra skogsförvaltningen inklusive att förbättra skogsmarkernas produktivitet och förbättra lagstiftningen.

Du kan läsa hela rapporten här:

Läs mer

The State of Food and Agriculture, 2022

Den tekniska utvecklingen inom jordbruket kan sammanfattas som en progressiv övergång från manuella verktyg till motoriserad mekanisering, till digital utrustning och slutligen till robotisering med artificiell intelligens (AI).

I FAO- rapporten ”The State of Food and Agriculture, 2022” rapporteras att Teknisk utveckling inom jordbruksproduktionen inte är något nytt och historien visar hur mänskligheten ständigt har strävat efter att minska svårigheter inom jordbruket genom att utveckla tekniska verktyg. Tekniska förändringar inom jordbruk och livsmedelssystem har medfört vinster i produktivitet, inkomst och människors välbefinnande. Tekniska lösningar är nödvändiga för att bland annat möta utmaningar med en ständigt växande befolkning, begränsad jordbruksmark och klimatförändringar rapporterar FAO.

Rapporten pekar på att tillgången till den tekniska hjälpmedlen inom jordbruk är fundamental för en tryggad global livsmedelsförsörjning, inte minst för låginkomstländerna där användandet av enkla verktyg och djur är vanligt förekommande. Enligt rapporten bör tekniken tillgängliggöras för alla för att bidra till producenternas kapacitetsutveckling och minska produktionskostnaderna. En utvecklad jordbrukasinnovation kan även bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling SDG 1 (Ingen fattigdom) och SDG 2 (Ingen hunger).

Rapporten framställer att genom teknisk utveckling förväntas livsmedelssystemen vara motståndskraftiga, inkluderande, hållbara och även producera tillräcklig säkra och näringsrika livsmedel. Teknikutveckling kan även bidra till att motverka klimatförändringar och driva bredare förändringar i livsmedelssystemen genom att skapa nya entreprenörsmöjligheter och inkludera marginaliserade grupper bland annat kvinnor och ungdomar.

Enligt rapporten kan teknisk utveckling även medföra negativa konsekvenser såsom avskogning, förlust av biologisk mångfald, och en marknad som domineras av stora företag på bekostnad av små företag med mindre resurser. Men med användning av AI kan dessa trender bekämpas. Regeringar uppmanas att underlätta tillgången till ny teknik för alla, särskilt småskaliga producenter och marginaliserade grupper.

Rapportens budskap är bland annat att;

 • Förverkliga automatiseringens fulla potential genom att tillgängliggöra ny teknik för alla jordbrukare.
 • Lösningar ska främjas genom lämplig politik och lagstiftning för olika producenters specifika sammanhang och behov.
 • För att förbättra tillgång till ny teknik behövs det investeringar på infrastruktur inklusive politiska åtgärder.

Du kan läsa hela rapporten här:

Läs mer

The State of Food and Agriculture, 2021

Globalt sett producerar jordbrukssystemen cirka 11 miljarder ton mat varje år. Det utgör ryggraden för många ekonomier. Samtidigt har cirka tre miljarder människor inte råd med en hälsosam kost.

Jämfört med andra ekonomiska sektorer är jordbrukssektorn känslig, särskilt när klimatrelaterade förändringar driver på chocker för jordbrukarna, bland annat extrem torka, översvämningar eller klimatrelaterade växt- och djursjukdomar, vilka både har omedelbara effekter och långsiktiga påfrestningar rapporterar FAO.

Rapporten fastslår att sårbarheten hos livsmedelssystem blev tydligare år 2020 när världen tog till åtgärder för att förebygga spridningen av COVID-19. Åtgärderna störde globala och nationella leveranskedjor och orsakade ekonomiska nedgångar i många länder. Förlust av köpkraft skadade livsmedelstryggheten för miljarder människor, särskilt i låginkomstländer och bland de fattigaste.

Rapporten poängterar att tillgång till mat inte är tillräckligt för att säkerställa livsmedelsförsörjningen och livsmedelstrygghet. Ett välfungerande och motståndskraftigt livsmedelssystem behövs för att säkerställa människors ekonomiska möjligheter till mat.

Rapporten påpekar också att livsmedelskedjorna störs av klimatförändringar, väpnade konflikter och andra faktorer, som leder till höjningar av livsmedelspriser. Eftersom andelen av hushållens utgifter för mat är högst inom låginkomsthushåll, utgör detta en betydande förlust av köpkraft.

Rapporten beskriver även att bevarandet av den biologiska mångfalden är avgörande för en hållbar livsmedelsproduktion och starka tillgången till mat. För att uppnå detta krävs samarbete mellan regeringar, forskare, jordbrukare och andra aktörer.

Rapportens budskap är bland annat att:

 • Ett motståndskraftigt livsmedelssystem måste ha en robust kapacitet att förebygga, förutse och anpassa sig inför eventuella störningar och uppfylla målet att säkerställa livsmedelstrygghet och näringsriktig mat för alla.
 • Livsmedelssystem kräver innovativa systemförändringar med stöd av institutioner, beslutsfattare, lagstiftare och investeringar med sammanhängande och kompletterande mål över sektorer.
 • Inom konfliktdrabbade områdena behövs anpassningsbara åtgärder som tillåter omedelbara humanitära-insatser för att skydda liv och försörjning, men som även inkluderar en långsiktig utveckling.

Du kan läsa hela rapporten här:

Läs mer

The State of Food Security and Nutrition 2022

De främsta drivkrafterna bakom ökad hunger och felnäring är konflikter, klimatförändringar och ekonomiska chocker, kombinerat med ökad ojämlikhet i samhället. The State of Food Security and Nutrition 2022, understryker att en intensifiering av dessa drivkrafter sker och att fokus måste vara på hur man bygger motståndskraft mot dem.

Utmaningarna i att utrota hunger, otrygg livsmedelsförsörjning och alla former av felnäring, fortsätter att öka. Covid-19 pandemin har förhöjt svagheterna i våra livsmedelssystem och ojämlikheterna i våra samhällen och därmed ökat världshungern och försvårat möjligheterna till tryggad livsmedelsförsörjning. Förekomsten av felnäring – både undernäring och fetma – fortsätter att stiga, såväl som anemi hos gravida eller nyblivna mammor. Antalet människor som inte har råd med en hälsosam kost ökade med ca 112 miljoner för att nå nästan 3,1 miljarder människor. Effekterna av den ryska aggressionen mot Ukraina på den globala livsmedelsförsörjningen inte tagits med i beräkningen.

De främsta drivkrafterna för den negativa trenden är konflikter, klimatförändringar och ekonomiska chocker, kombinerat med ökad ojämlikhet i samhället. The State of Food Security and Nutrition 2022, understryker att en intensifiering av dessa drivkrafter sker och att fokus måste vara på hur man bygger motståndskraft mot dem. Fortsatta negativa siffror visar att existerande policyer inte räcker. Förra årets rapport visade på ett antal färdvägar för ett bättre livsmedelssystem. Då årets ekonomiska prognoser tecknar en ännu dystrare bild, menar årets upplaga att det är än mer viktigt att investeringar sker på ett hållbart sätt, att samverkan mellan privat och offentlig sektor stärks och att policyer måste till för att ändra konsumentbeteenden samtidigt som sociala skyddsnät behövs för att skydda de mest utsatta mot negativa effekter av nödvändiga reformer. Med dagens insatser kommer 670 miljoner människor, vilket motsvarar ca 8 procent av världens befolkning, att riskera hunger. Det är samma siffra som 2015 när Agenda 2030 antogs.

Läs hela rapporten här.

Läs mer

The State of Food Security and Nutrition in the World 2021

Hungern har globalt stigit långsamt sedan 2014, men under 2020 skedde en kraftig ökning då mellan 720 och 811 miljoner människor i världen led av hunger. Utifrån ett genomsnitt av det total antalet, dvs 768 miljoner, lever mer än hälften (418 miljoner) i Asien - en ökning med 57 miljoner -  och mer än en tredjedel (282 miljoner) i Afrika - en ökning med ca 46 miljoner jämfört med 2019.

Rapporten tas fram, liksom tidigare år, gemensamt av FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO. I förordet konstaterar cheferna för organisationerna att pandemin fortsätter att visa på svagheterna i världens livsmedelsystem, vilket riskerar liv och försörjningsmöjligheter för människor runtom i världen. Man konstaterar att världen befinner sig vid en kritisk tidpunkt, som skiljer sig mycket från 2015 när man inom ramen för Agenda 2030 åtog sig att utrota hunger, otrygg livsmedelsförsörjning och alla former av felnäring. Även om utmaningarna då var betydande var man optimistisk.

Under de senaste åren har flera stora drivkrafter inneburit att målet inte är på rätt spår. För att förstå hur dessa kritiska nivåer har nåtts bygger rapporten på analyserna i de senaste fyra utgåvorna med omfattande, bevisbaserad kunskap om de viktigaste drivkrafterna bakom de aktuella förändringarna för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. De ökar dessutom i frekvens och intensitet och inkluderar länder i konflikter, klimatvariationer och extrema väderhändelser samt ekonomiska avmattningar. De förvärras också av de bakomliggande orsakerna till fattigdom och av fortsatt stor ojämlikhet.

Miljontals människor runtom i världen lider inte bara av otrygg livsmedelsförsörjning utan även av olika former av fel- och undernäring eftersom de inte har råd med hälsosam kost. Globalt är världen inte i fas med att till 2030 nå delmålen för någon av indikatorerna för nutrition. Den nuvarande takten när det gäller delmålen, bl.a. för barn som är för korta för sin ålder (stunting), barn som är för smala för sin längd (wasting) eller låg födelsevikt är otillräcklig och framsteg när det gäller övervikt hos barn och fetma hos vuxna står stilla eller har försämrats. Det ger en indikation på hur hungersituationen i världen kan se ut 2030 i ett scenario som ytterligare kompliceras av de bestående effekterna av COVID-19-pandemin. Det kan innebära att år 2030 kan 660 miljoner människor komma att lida av hunger 2030 och mål 2 inte kunna nås.

Sammantaget belyser rapporten behovet av ett djupare klarläggande över hur man bättre kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition globalt. Det kan ske genom bl.a. olika sätt att förändra livsmedelssystemen: integrera humanitär insatser med långsiktiga utvecklingsinsatser i konfliktdrabbade områden; stärka motståndskraften inom livsmedelssystemen mot klimatförändringen och verka genom hela livsmedelskedjan för lägre livsmedelspriser samt hantera fattigdom och strukturella ojämlikheter med insatser som inkluderar de fattiga.

Ladda ned hela rapporten eller kortversionen i PDF-format alternativt digitalt på FAO:s webb här.

 

Läs mer

The State of Agricultural Commodity Markets 2020

Flaggskeppsrapporten ”The State of Agricultural Commodity Markets 2020” fokuserar på hur marknaderna kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Den ger en detaljerad analys av de viktigaste globala trenderna inom jordbruks- och livsmedelsmarknaderna och visar hur handel kan främja ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster samt öka motståndskraften mot chocker.

Årets rapport har temat ”Agricultural Markets and Sustainable Development: Global value chains, smallholder farmers and digital innovations” . Den tar upp politiska insatser, innovativa mekanismer och digitala innovationer, som kan främja utvecklingsländernas och de småskaliga jordbrukarnas deltagande i globala värdekedjor. Bedömningen är att ungefär en tredjedel av den globala jordbruks- och livsmedelsexporten handlas inom en global värdekedja och passerar gränserna minst två gånger.

Ökningen av globala värdekedjor drivs av inkomsttillväxt, lägre handelshinder och tekniska framsteg, som har förändrat marknader och handelsprocesser, kopplat jordbrukare till handlare och konsumenter i olika regioner och länder. Genom att delta i globala värdekedjor kan småbrukare öka sin livsmedelsproduktion och inkomst, konstateras i rapporten. Småbrukare går dock ofta miste om fördelarna med globala värdekedjor. Dessutom kan uppkomsten av dessa, med de stränga kraven på livsmedelskvalitet, ytterligare marginalisera småbrukarna.

Samtidigt konstateras bl.a. att system för hållbarhetscertifiering kan främja rättvis handel, en bredare inkludering, icke-diskriminering och miljövänliga jordbruksmetoder. De kan också garantera säkrare arbetsvillkor, förbjuda barnarbete och uppmuntra investeringar.

Rapporten tittar också på förslag till riktlinjer för att hantera effekterna av COVID-19-pandemin på värdekedjor för livsmedel, både nationellt och globalt.

Omslagsbild från rapport: Cover photograph ©iStock.com/hadynyah. Viet Nam

 

 

Läs mer

The State of World Fisheries and Aquaculture 2020

I senaste utgåvan av rapporten The State of World Fisheries and Aquaculture redogör FAO för utvecklingen av den globala fiskproduktionen och när det gäller världens fiskbestånd. I del 2 uppmärksammas bl.a. att det är 25 år sedan antagandet av Uppförandekoden för ansvarsfullt fiske.

Rapporten utkommer vartannat år och är den viktigaste sammanställningen över fiskbeståndens status i världen. FAO rapporterar en ökning av andelen bestånd som överfiskas i förhållande till vad som är biologiskt hållbart och 2017 uppgick denna andel till 34 %. Samtidigt påpekar FAO att 79 % av den fisk som landas (i vikt) kommer från hållbara bestånd, då förvaltningen av stora och kommersiellt viktiga bestånd som t.ex. tonfisk har förbättrats på senare år.

Rapporten kommer ut under den pågående coronapandemin. FAO har därför även gjort en kort beskrivning av krisens effekter på det globala fisket och vattenbruket. Den tydligaste effekten är att fiskeaktiviteten generellt minskat i världen, oavsett storlek på fartygen och var fisket sker. Orsaken till detta är minskad efterfrågan på fisk, framför allt från restaurangsektorn, samt svårigheter för fisket att få tillgång till arbetskraft och insatsvaror som beten och redskap pga. de begränsningar och karantänsbestämmelser som införts i olika länder. Detta kan i sin tur skapa svårigheter med livsmedelsförsörjningen i vissa delar av världen. Samtidigt finns det också en risk att förvaltningen påverkas negativt då beståndsuppskattningar och kontrollåtgärder blir svårare att genomföra. FAO följer situationen noga för att kunna utvärdera och hantera pandemins effekter för livsmedelsförsörjningen.

 

Omslagsbild rapport: COVER PHOTOGRAPH ©FAO/Kyle LaFerriere, GHANA.

Läs mer

The State of the World’s Forests 2020

FN:s årtionde för biologisk mångfald 2011–2020 närmar sig sitt slut och länder förbereder antagandet av en global ram om biologisk mångfald efter 2020. FAO:s flaggskeppsrapport "Tillståndet i världens skogar 2020" undersöker hur skogar, och de som använder och förvaltar dem, bidrar till att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden.

Skogar täcker 31 procent av jordens landyta men är inte jämnt utspridda över jorden. De utgör ändå livsmiljöer för de allra flesta av de markbundna växter och djurarter som är kända för vetenskapen. Avskogningen och skogsförstörelsen fortsätter i oroväckande hastighet, vilket avsevärt bidrar till förlusten av biologisk mångfald.

Rapporten utvärderar de framsteg som hittills har gjorts för att uppfylla de globala mål och delmål,  som är kopplade till skogens biologiska mångfald. Effektiviteten i policyer, åtgärder och metoder, när det gäller både bevarande och hållbar utveckling granskas. Ett antal fallstudier med innovative metoder, som kombinerar bevarande och hållbar användning av skogens biologiska mångfald, redovisas.

Omslagsbild rapport: COVER PHOTOGRAPH ©Ricky Martin/CIFOR, INDONESIA

Läs mer