FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Agricultural Commodity Markets 2018 in brief

Klimatförändringar kommer att förändra förutsättningarna för livsmedelsproduktion i många delar av världen. 2050 förväntas högre medeltemperaturer, förändrade nederbördsmönster liksom att skadegörare och växtsjukdomar kan sprida sig till nya områden. I ljuset av detta förväntas internationell handel med jordbruksråvaror komma att få en allt viktigare roll för att möta klimatrelaterade livsmedelskriser, skriver FAO i 2018 års State of Agricultural Commodity Markets (SOCO).


The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 in brief

I 2018 års rapport State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) konstateras att antalet hungrande ökar för tredje året i rad. År 2017 uppskattades antalet undernärda vara så många som 821 miljoner människor, en ökning från 815 miljoner jämfört med år 2016. Undernäring utgör ett oroande hot mot mänsklig hälsa och visar sig i olika former, både ökad hunger och ökad fetma. Rapporten visar även att utöver våld och konflikter är ökade klimatförändringar och extrema väder drivande faktorer som försvårar möjligheterna att utrota hunger och undernäring. Det behövs fördubblade insatser för att motverka klimatförändringar och naturkatastrofer för att kunna nå en trygg och näringsrik livsmedelsförsörjning till alla.