FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Agricultural Commodity Markets, 2022

FAO:s rapport "The State of Agricultural Commodity Markets 2022" gör en omfattande genomgång av den globala matmarknaden och dess utmaningar utifrån miljömässig, ekonomisk och hållbarhet. Rapporten ger en detaljerad analys av de olika sektorerna inom jordbruksproduktionen, inklusive spannmål, kött, fisk och skog.

I rapporten diskuteras hur den globala matmarknaden utmanas av en kombination av klimatförändringar, miljöförstöring, urbanisering, minskad tillgänglighet av jord och vatten samtidigt som den globala befolkningen förväntas nå nästan 10 miljarder år 2050. För att kunna möta den ökade efterfrågan på mat behöver produktionen öka med 70 procent och för att öka produktiviteten behövs bland annat investeringar i teknologi och forskning.

Rapporten visar också att Covid-19-pandemin har haft en betydande påverkan på jordbrukssektorn, vilket har lett till störningar i matkedjor, matbrist och ökade matpriser i vissa länder. Pandemin har även påverkat global handel och logistik, vilket har lett till utmaningar för småskaliga producenter, utvecklingsländer och även länder som är beroende av export av jordbruksprodukter. Rapporten framhåller också vikten av att främja hållbarhet i jordbrukssektorn genom att minska avfall, främja klimatsmart jordbruksteknik och minska användningen av icke-förnybara resurser. Den poängterar också behovet av att stärka småskaliga producenter, särskilt kvinnor, genom att ge dem tillgång till mark, finansiella resurser och utbildning.

Utmaningarna som jordbrukskedjorna och matproduktionen står inför kräver en hållbarhetsinriktad lösning rapporterar FAO. Med en ökad befolkningsökning och klimatförändringar kommer behovet av en hållbar matproduktion fortsätt att öka. Vikten av att stärka småskaliga producenter och att internationellt samarbete och politisk vilja är avgörande för att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion och bidra till en hållbar utveckling.

Budskap

 • Utmaningar inom matproduktion förväntas öka på grund av klimatförändringar och miljöförstöring. Detta kan leda till en ökad osäkerhet kring livsmedelstillgången och ökade matpriser. Rapporten fastlår att det är viktigt att främja hållbarhet i jordbrukssektorn genom att minska avfall, främja klimatsmarta jordbrukstekniker och minska användningen av icke-förnybara resurser. En hållbar matproduktion kan bland annat bidra till att minska koldioxidutsläppen och andra miljöproblem.
 • Rapporten betonar också vikten av att stärka småskaliga producenter och ge dem tillgång till mark, finansiella resurser och utbildning. Dessa producenter är ofta beroende av lokala marknader och har svårt att konkurrera med storskaliga producenter på globala marknader. Genom att stärka småskaliga producenter kan en mer rättvis och hållbar livsmedelsproduktion främjas.
 • Rapporten beskriver att en hållbar matproduktion kan bidra till att nå målen för en hållbar utveckling och internationella samarbeten och politisk vilja är nödvändiga för att uppnå dessa mål.
 • Rapporten visar att matpriserna fortsätter att stiga och att detta kan ha negativa konsekvenser för livsmedeltryggheten i världen.
 • Rapporten visar att digitaliseringen av jordbrukssektorn fortsätter att öka och att detta kan bidra till att öka produktiviteten och effektiviteten. Digitaliseringen är viktig för företag och organisationer som arbetar inom jordbrukssektorn eller som vill investera i denna sektor.
 • Rapporten understryker vikten av handeln med jordbruksprodukter, för att säkerställa livsmedelssäkerheten i världen och främja ekonomisk tillväxt för regeringar och organisationer som arbetar för att främja handel och utveckling inom jordbrukssektorn.

Du kan läsa hela rapporten här

Läs mer

The State of World fisheries and Aquaculture, 2022

Under de senaste två årtiondena har fiskeri- och vattenbrukssektorerna erkänts för sitt viktiga bidrag till den globala livsmedelstryggheten. För att utöka denna roll och att uppnå hållbart, inkluderande och rättvist globalt fiske krävs ökade transformativa förändringar inom förvaltning, innovation och investeringar.

FAO:s rapport ”The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” beskriver att den globala fiskeri- och vattenbruksproduktionen är rekordhög, upp till 214 miljoner ton varav 178 miljoner ton vattenlevande djur och 36 millioner ton av alger. Rapporten konstaterar att fiskerisektorn kommer att spela en allt viktigare roll för livsmedelsförsörjningen. För att uppnå Agenda-2030 kommer det att kräva engagemang från både den offentliga och den privata sektorn för att fiskerisektorn ska främjas och förvaltas effektivt, enligt rapporten.

Rapporten pekar även på att tillgänglighet till data bör förbättras eftersom det saknas många viktiga statistiska uppgifter på global nivå, såsom ekonomiska och sociala uppgifter. En begränsad tillgång till data begränsar oftast beslutsfattande och planeringensprocesser.

Enligt rapporten är tekniska innovationer viktiga byggstenar och kan bidra till effektiva åtgärder för fiskerisektorn, exempelvis inom förvaltning och förbättrad insamling och analys av data. Innovationer kan även bidra till ökad inkludering.

För att uppnå ett mer effektivt vattenbruk föreslår rapporten bland annat en hållbar expansion och intensifiering av vattenbruket.  Där hänsyn tas till miljöskydd, sjösäkerhet, resursbevarande och försörjningsmöjligheter.

Rapporten föreslår även att vattenbruket bör integreras i nationella, regionala och globala utvecklingsstrategier och i livsmedelspolitiken för att möta den växande efterfrågan och förbättra försörjningsmöjligheterna för alla.

Du kan läsa hela rapporten här:

Läs mer

The State of the World’s Forests (SOFO), 2022

I FAO:s rapport The State of the Worlds Forests, konstateras att klimatförändringarna kommer att få allvarliga konsekvenser för jordbruket och matproduktionen, samtidigt som befolkningen fortsätter att växa. Skogar är en viktig faktor i kampen mot klimatförändringar och nyckeln till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Rapporten belyser hur klimatförändringarna leder till ökad risk för torka, översvämningar, stormar, skadedjur och sjukdomar som påverkar grödor och boskap. Klimatförändringarna påverkar också tillgången till vatten och bidrar till förlust av biologisk mångfald. Det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan jordbruk och skogsbruk för att bevara biologisk mångfald och öka markens kapacitet att lagra koldioxid. Rapporten betonar också behovet av att öka investeringar i landsbygdsområden och utveckla utbildningsprogram för jordbrukare och livsmedelsproducenter.

Rapporten ger förslag på strategier för att hantera utmaningarna framöver, inklusive stärkt hållbarhet inom jordbruket, främjande av forskning och innovation, samt ökad användning av digital teknik och datadrivna lösningar för att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Skogarna kan också spela en viktig roll för att säkerställa tillgång till vatten, livsmedel och andra naturresurser för lokala samhällen. Ett hållbart skogsbruk och skydd av skogar är avgörande för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Budskap:

 • Skogar spelar en nyckelroll för att bekämpa klimatförändringarna, skydda biologisk mångfald, främja hållbar ekonomisk utveckling och säkerställa livsmedelstrygghet.
 • Rapporten understryker betydelsen av samarbete mellan länder, sektorer och alla andra aktörer som är involverade i skogssektorn och som vill arbeta för en hållbar framtid för att uppnå en hållbar skogsförvaltning.
 • Rapporten varnar för hoten mot skogar, inklusive skogsavverkning, avskogning, skogsbränder, klimatförändringar och poängterar behovet av att förbättra skogsförvaltningen inklusive att förbättra skogsmarkernas produktivitet och förbättra lagstiftningen.

Du kan läsa hela rapporten här:

Läs mer

The State of Food and Agriculture, 2022

Den tekniska utvecklingen inom jordbruket kan sammanfattas som en progressiv övergång från manuella verktyg till motoriserad mekanisering, till digital utrustning och slutligen till robotisering med artificiell intelligens (AI).

I FAO- rapporten ”The State of Food and Agriculture, 2022” rapporteras att Teknisk utveckling inom jordbruksproduktionen inte är något nytt och historien visar hur mänskligheten ständigt har strävat efter att minska svårigheter inom jordbruket genom att utveckla tekniska verktyg. Tekniska förändringar inom jordbruk och livsmedelssystem har medfört vinster i produktivitet, inkomst och människors välbefinnande. Tekniska lösningar är nödvändiga för att bland annat möta utmaningar med en ständigt växande befolkning, begränsad jordbruksmark och klimatförändringar rapporterar FAO.

Rapporten pekar på att tillgången till den tekniska hjälpmedlen inom jordbruk är fundamental för en tryggad global livsmedelsförsörjning, inte minst för låginkomstländerna där användandet av enkla verktyg och djur är vanligt förekommande. Enligt rapporten bör tekniken tillgängliggöras för alla för att bidra till producenternas kapacitetsutveckling och minska produktionskostnaderna. En utvecklad jordbrukasinnovation kan även bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling SDG 1 (Ingen fattigdom) och SDG 2 (Ingen hunger).

Rapporten framställer att genom teknisk utveckling förväntas livsmedelssystemen vara motståndskraftiga, inkluderande, hållbara och även producera tillräcklig säkra och näringsrika livsmedel. Teknikutveckling kan även bidra till att motverka klimatförändringar och driva bredare förändringar i livsmedelssystemen genom att skapa nya entreprenörsmöjligheter och inkludera marginaliserade grupper bland annat kvinnor och ungdomar.

Enligt rapporten kan teknisk utveckling även medföra negativa konsekvenser såsom avskogning, förlust av biologisk mångfald, och en marknad som domineras av stora företag på bekostnad av små företag med mindre resurser. Men med användning av AI kan dessa trender bekämpas. Regeringar uppmanas att underlätta tillgången till ny teknik för alla, särskilt småskaliga producenter och marginaliserade grupper.

Rapportens budskap är bland annat att;

 • Förverkliga automatiseringens fulla potential genom att tillgängliggöra ny teknik för alla jordbrukare.
 • Lösningar ska främjas genom lämplig politik och lagstiftning för olika producenters specifika sammanhang och behov.
 • För att förbättra tillgång till ny teknik behövs det investeringar på infrastruktur inklusive politiska åtgärder.

Du kan läsa hela rapporten här:

Läs mer