FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


State of the World’s Forests 2016

Rapporten 2016 om tillståndet för världens skogar visar att det är möjligt att öka produktiviteten inom jordbruket, trygga livsmedelsförsörjningen och samtidigt stoppa eller till och med vända utvecklingen när det gäller avskogning. De framgångsrika insatserna från Costa Rica, Chile, Gambia, Georgien, Ghana, Tunisien och Vietnam redovisas.

I rapporten konstateras att integrerad planering av hur marken ska användas är nyckeln till att få en balanserad markanvändning, som förstärks av de rätta politiska instrumenten för att främja både hållbart skogs- och jordbruk.

Läs mer

The State of World Fisheries and Acquaculture 2016 – contributing to food security and nutrition for all

2016 års flaggskeppsrapport om fisket i världen använder den senaste officiella statistiken inom fiske och vattenbruk. En analys görs av situationen för de globala fiskebestånden, av världens totala fiskeproduktion och av handeln med och konsumtionen av fisk. Den redovisar också status när det gäller världens fiskeflottor.

I SOFIA 2016 rapporteras att situationen totalt sett över världen inte har förbättrats, även om det i vissa regioner har skett en ljusning de senaste åren. Av de globala fiskebestånden är 31 procent överfiskade dvs utom biologiskt hållbara nivåer. I rapporten redogörs också för FAO:s arbete för att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU), där avtalet om hamnstatsåtgärder för att bekämpa IUU utgör ett viktigt instrument. Det trädde i kraft den 5 juni 2016 och är den första bindande globala överenskommelsen på fiskeområdet. I SOFIA redogörs också för hur FAO:s Uppförandekod för ansvarsfullt fiske under de tjugo år som den har funnits har fungerat som global referensram för hålbar utveckling inom fiskesektorn.

Läs mer