Sverige fortsätter att bidra till den globala kampen mot AMR

Sverige fortsätter att ligga i framkant i den globala kampen mot AMR genom att bidra med 20 miljoner kronor till den fond som FAO, OIE och WHO lanserade tidigare i år.

Läs hela artikeln: Sverige fortsätter att bidra till den globala kampen mot AMR

Lantbruket är nyckeln till hållbara lösningar

Inför klimattoppmötet betonar FAO:s nya generaldirektör Qu Dongyu vetenskapens roll samt innovation, investeringar och inkludering. Han lanserar också ett nytt initiativ för att öka grönområden i städer och därigenom minska städernas utsatthet för klimatförändringar.

Läs hela artikeln: Lantbruket är nyckeln till hållbara lösningar

Agenda 2030 och lantbruket i Afrika: FAO workshop om hållbart lantbruk

FAO organiserade tidigare i somras en 3-dagars regional workshop i Addis Abeba, Etiopien med syfte att tydliggöra hur viktigt det är att se lantbruk och livsmedelsproduktion ur ett brett perspektiv för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling som Agenda 2030 innehåller.

Med 257 miljoner personer hungriga och var tredje person undernärd i Afrika, är hållbart producerade livsmedel och ett hållbart och produktivt lantbruk avgörande för att utrota hungern och undernäringen.

Läs hela artikeln: Agenda 2030 och lantbruket i Afrika: FAO workshop om hållbart lantbruk

Bättre markförvaltning nödvändig för att möta klimatförändringarna och trygga livsmedelsförsörjningen

FAO välkomnar specialrapporten från FN:s klimatpanel, som FAO har bidragit till när det gäller bl.a. statistik. Det är en alarmerande rapport som belyser hur ohållbara jord- och skogsbruksmetoder kan förvandla den centrala tillgång för världen, som mark utgör, till en belastning när det gäller klimatförändringarna. Men de kan samtidigt utgöra en lösning genom en rad åtgärder.

Läs hela artikeln: Bättre markförvaltning nödvändig för att möta klimatförändringarna och trygga livsmedelsförsörjningen

Det globala livsmedelssystemet står inför ett vägval

En grundläggande transformation är nödvändig för att möta demografiska förändringar, ökat tryck på – och konkurrens om – naturresurser, klimatförändringar och förlusten av biodiversitet. Vad som produceras, hur det produceras, processas, transporteras och konsumeras måste förändras om SDG 2 Ingen hunger ska nås. Det skriver författarna till rapporten Agroekologiska tillvägagångssätt och andra innovativa lösningar för hållbart lantbruk och livsmedelssystem som stärker livsmedelstrygghet och nutrition. Rapporten är framtagen på beställning av Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning.

Läs hela artikeln: Det globala livsmedelssystemet står inför ett vägval

Vägen att utrota hungern till 2030 har blivit ändå lite längre

Den trend med färre hungrande i världen som bröts häromåret fortsätter i fel riktning. Hungerutmaningen är störst i Östafrika även om flest hungrande återfinns i Asien. Det framgår av årets utgåva av The State of Food Security and Nutrition in the World, SOFI, ett kvalificerat och framgångsrikt samarbete mellan flera fackorgan och program i FN-systemet. Rapporten innehåller för första gången en mätning av den lägre nivån av livsmedelsotrygghet som ingår i SDG 2.1 och konstaterar att två miljarder människor inte kan äta sig mätta varje dag. Även antalet feta och överviktiga fortsätter att öka i alla delar av världen och uppgår nu till knappt 40 % av jordens befolkning. De fem författarnas budskap till det internationella samfundet är tydligt: det är ännu möjligt att nå målet att utrota hungern till 2030 men arbetet behöver växlas upp och förstärkas. För att lyckas krävs mer resurser och att både FN-systemet och dess medlemmar river murar mellan ämnen och ministerier så att ett verkligt samarbete kommer till stånd.

Läs hela artikeln: Vägen att utrota hungern till 2030 har blivit ändå lite längre

FAO:s Konferens inledd

FAO:s Konferens, organisationens högsta beslutande organ, inleddes i Rom den 22 juni och igår valdes en ny generaldirektör för de kommande fyra åren – Qu Dongyu från Kina.

Läs hela artikeln: FAO:s Konferens inledd

Globala miljöfonden ger bidrag till FAO:s arbete mot bl.a. avskogning och för stärkta livsmedelssystem

Den globala miljöfonden har beslutat att ge ett bidrag till FAO på 179 miljoner dollar för att stödja FAO:s samarbete med länder i olika delar av världen där fokus är på bevarandet av biologisk mångfald, förvaltning av gränsöverskridande vattenresurser, hållbar markförvaltning och särskilt farlig bekämpning av bekämpningsmedel.

Läs hela artikeln: Globala miljöfonden ger bidrag till FAO:s arbete mot bl.a. avskogning och för stärkta livsmedelssystem

Kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske uppmärksammas

Den 5 juni är den internationella dagen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (s.k. IUU (Illegal, Unreported, Unregulated)). IUU-fiske är ett globalt problem som har fått mer uppmärksamhet på senare år, då det utarmar havens resurser och försämrar möjligheter till en hållbar utkomst, särskilt för fattiga människor. En stärkt kontroll och övervakning för att förhindra IUU-fiske kräver ökat samarbete och transparens på internationell nivå.

Läs hela artikeln: Kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske uppmärksammas