Akut hunger den högsta nivån på fem år varnar FN-rapport om livsmedelskriser

Antalet människor som riskerar att drabbas av akut otrygg livsmedelsförsörjning och brådskande behöver livsuppehållande hjälp nådde 2020 den högsta nivån på fem år i länder som har drabbats. Det konstateras i den årliga rapporten – Global Report on Food Crises  – som presenterades idag av  EU och FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) samt FN:s Livsmedelsprogram (WFP). Den är framtagen av det Globala nätverket mot livsmedelskriser.

Läs hela artikeln: Akut hunger den högsta nivån på fem år varnar FN-rapport om livsmedelskriser

Globalt initiativ hanterar marint skräp för att rensa upp världshaven

FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har i samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och 30 länder tagit ett stort initiativ för att hantera marint skräp och rensa upp världshaven. Projektet – GloLitter Partnerships – genomförs av de två organisationerna, med initial finansiering från den norska regeringen.

Läs hela artikeln: Globalt initiativ hanterar marint skräp för att rensa upp världshaven

Förbättrad vattenhantering – en förutsättning för hållbar tryggad livsmedelsförsörjning

Vatten och relaterade risker tillsammans med ökad felnäring beräknas drabba hälften av världens befolkning till 2050. Sverige genom SIWI och SLU bidrar till FAO:s senaste rapport om vattnets produktivitet och dess betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.

Läs hela artikeln: Förbättrad vattenhantering – en förutsättning för hållbar tryggad livsmedelsförsörjning

Skogens dag 21 mars – FAO och FN kraftsamlar för skogsrestaurering

Årets tema för Internationella skogsdagen är ”Forest restoration – A path to recovery and well-being”. Detta sammanfaller med FN:s lansering av ”Decenniet för ekosystemrestaurering” 2021 – 2030. Den internationella identifieringen av skogens centrala roll för våra största utmaningar och Agenda 2030 sammanfaller väl med Sveriges Nationella skogsprograms fokusområde ”Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete”. Skogsstyrelsen samverkar i dessa frågor med FAO på olika sätt.

Läs hela artikeln: Skogens dag 21 mars – FAO och FN kraftsamlar för skogsrestaurering

Den allvarliga hungersituationen i världen

De senaste åren har antalet hungrande ökat globalt och under år 2020 beräknas antalet som var försatta i en akut hungersituation överstiga 135 miljoner människor. En starkt bidragande faktor till den intensifierade ökningen är covid-19-pandemin, som förvärrat effekterna av konflikter, klimatförändringar och redan existerande ekonomiska kriser. Särskilt oroande är enligt FAO att omkring 30 miljoner människor bedöms hamna i fas 4, det högsta stadiet av akut hunger före svält.

Läs hela artikeln: Den allvarliga hungersituationen i världen

FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning arbetar för jämställdhet

Fem år efter antagandet av Agenda 2030 är världen inte på rätt väg för att uppnå det andra globala målet för hållbar utveckling om att utrota hungern (SDG2). Hungern ökar globalt. Omkring 746 miljoner människor står inför allvarligt otrygg livsmedelsförsörjning och COVID-19-pandemin kommer göra ytterligare miljoner människor undernärda, som oproportionerligt påverkar kvinnor och flickor som ett resultat av ojämlikhet och diskriminering mellan könen.

Läs hela artikeln: FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning arbetar för jämställdhet

Frivilliga riktlinjer för livsmedelssystem och nutrition antas av FN

Frivilliga riktlinjer med syfte att främja hälsosamma kostvanor genom förändrade och hållbara livsmedelssystem, antogs vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning 8-11 februari. Riktlinjerna är resultatet av omfattande konsultationer och förhandlingar mellan FN:s medlemsländer, civila samhället och privata sektorn.

Läs hela artikeln: Frivilliga riktlinjer för livsmedelssystem och nutrition antas av FN

Svensk inspiration för FAO:s arbete med vattenvård i skogen

FAO:s skogsavdelnings program för skog och vatten lanserade den 28 januari en verktygslåda för ekologisk, social och ekonomisk förvaltning av vatten i anknytning till markanvändning i skog. Verktyget “FL – WES tool” (Forest & Landscape Water Ecosystem Services Tool) innehåller såväl vägledning som praktiska metoder för datainsamling, värdering och rådgivning. Ett tidigt utvecklat verktyg är ”Blå målklassning”, utvecklat i Sverige, som har varit del i inspirationen för FAO:s sammanställning och stöd till utveckling av denna typ av hjälpmedel.

Läs hela artikeln: Svensk inspiration för FAO:s arbete med vattenvård i skogen

FAO-kommitténs skrift inspirerar den svenska nationella dialogen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021

Över 200 personer valde att lyssna på lanseringen av FAO-kommitténs skrift ”Hållbara livsmedelsystem – kunskap, innovation och samarbete”. Lanseringen utformades som ett inspirationsseminarium till Sveriges nationella dialog inför toppmötet om livsmedelssystem 2021.

Läs hela artikeln: FAO-kommitténs skrift inspirerar den svenska nationella dialogen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021

Familjelantbrukets årtionde är här – småskaliga aktörer hyllas för hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske

I januari 2019 tog FAO på sig ledartröjan för att inspirera och uppmuntra omvärlden att fira ”the UN Decade of Family Farming 2019-2028”. Varför, kan man undra, ska världen fira familjelantbrukets årtionde? Och vilka firar vi egentligen?

Läs hela artikeln: Familjelantbrukets årtionde är här – småskaliga aktörer hyllas för hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske