FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Food and Agriculture 2016 – Climate change, agriculture and food security

I rapporten konstateras att klimatförändringarna redan påverkar jordbruket och möjligheten att trygga livsmedelsförsörjningen. Om inte åtgärder vidtas snabbt kommer ytterligare miljontals människor riskera hunger och fattigdom. Produktiviteten inom jordburket riskerar att minska med brist på livsmedel som följd, vilket skulle leda till en kraftig ökning av livsmedelspriserna, där större klimatvariationer förvärrar prissvängningarna.

Rapporten beräknar att ett “business as usual”-scenario skulle öka antalet fattiga med mellan 35 och 122 miljoner till 2030, jämfört med om det inte skedde någon förändring i klimatet. De som skulle påverkas mest är befolkningen i fattiga länder i Afrika söder om Sahara, särskilt de som är beroende av jordbruket för sin försörjning.

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen behöver därför riktas om för att främja användningen av hållbara metoder i jordbruksproduktionen men också i konsumentbeteenden. Rapporten tar också upp att jordbrukssektorn har en avgörande roll att spela för att mildra konsekvenserna av klimatförändringen. Jord- och skogsbruket samt markanvändningen släpper ut en femtedel av de globala växthusgaserna, men med rätta insatser kan utsläppen minskas som t.ex.begränsad plöjning, användning av kväveeffektiva och värmetoleranta grödsorter och med metoder för att göra jordmånen bördigare.

Läs mer

The State of Food Insecurity in the World 2016

State of Food Insecurity in the World (SOFI) kommer ut varje år och sammanställs i samarbete med Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD), de tre Rom-baserade FN-organisationerna. I SOFI rapporteras om resultaten av globala och nationella satsningar för att nå målet att minska antalet hungrande i världen.

För 2016 har ingen rapport tagits fram utan istället en kortare sammanställning över den senaste situationen,som presenterades vid Kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) i oktober i Rom. Från och med 2017 kommer även UNICEF och WHO att medverka i framtagandet av rapporten.

Anledningen är att den framöver ska kunna svara upp mot de nya rapporteringskraven för att nå det andra målet för hållbar utveckling i Agenda 2030 – att utrota hungern till år 2030, trygga livsmedelsförsörjningen och förbättra nutritionen samt främja ett hållbart jordbruk. Enligt sammanställningen 2016 lyckades 73 av 129 utvecklingsländer uppnå det första delmålet av millenniemålen om att halvera andelen hungrande till 2015, men att målet från Världslivsmedelstoppmötet 1996, om att halvera antalet hungrande, inte nåddes.

Läs mer