FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Food and Agriculture 2018

2018 års utgåva av FAO:s flaggskeppsrapport om tillståndet för livsmedel och jordbruk i världen (The State of Food and Agriculture 2018) har fokus på migration, jordbruk och landsbygdsutveckling. Frågor ställs om investeringar kan påverka människors beslut om att migrera eller ej och om politiska beslut kan maximera de positiva effekterna av migration och samtidigt minimera de negativa.

SOFA 2018 tittar på hur interna och internationella migrationsflöden länkar till ekonomisk utveckling, demografiska förändringar och trycket på naturresurserna. Rapporten ger en genomgående analys av de faktorer i områden på landsbygden, som bidrar till beslut om att migrera. Ett av huvudbudskapen är att de internationella och inhemska migrationsflödena delvis har samma drivkrafter och utgör ett integrerat system. Rapporten lämnar också rekommendationer om lämpliga riktlinjer för beslut och investeringar för att se till att migrationen fungerar för alla parter.

Läs mer

The State of Agricultural Commodity Markets 2018 in brief

Klimatförändringar kommer att förändra förutsättningarna för livsmedelsproduktion i många delar av världen. 2050 förväntas högre medeltemperaturer, förändrade nederbördsmönster liksom att skadegörare och växtsjukdomar kan sprida sig till nya områden. I ljuset av detta förväntas internationell handel med jordbruksråvaror komma att få en allt viktigare roll för att möta klimatrelaterade livsmedelskriser, skriver FAO i 2018 års State of Agricultural Commodity Markets (SOCO).


The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 in brief

I 2018 års rapport State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) konstateras att antalet hungrande ökar för tredje året i rad. År 2017 uppskattades antalet undernärda vara så många som 821 miljoner människor, en ökning från 815 miljoner jämfört med år 2016. Undernäring utgör ett oroande hot mot mänsklig hälsa och visar sig i olika former, både ökad hunger och ökad fetma. Rapporten visar även att utöver våld och konflikter är ökade klimatförändringar och extrema väder drivande faktorer som försvårar möjligheterna att utrota hunger och undernäring. Det behövs fördubblade insatser för att motverka klimatförändringar och naturkatastrofer för att kunna nå en trygg och näringsrik livsmedelsförsörjning till alla.


The State of the Worlds Forests 2018

The State of the World’s Forests 2018 (SOFO) lyfter fram hur skog och träd, tillsammans med människorna som nyttjar dem, kan hjälpa länder till hållbar utveckling. Skogen är en källa till mat, medicin och bränsle för mer än en miljard människor. Skog bidrar till att svara mot klimatförändringarna, bevara mark, vatten och biodiversitet.

Rapporten syftar till att öka förståelsen för hur en hållbar förvaltning av skogar kan bidra till att nå flera av de globala målen för hållbar utveckling. Tiden rinner ut för världens skogar och  det är nu nödvändigt att arbeta mer effektivt med den privata sektorn och att den informella skogssektorn förändras. För första gången presenterar SOFO-rapporten också en värdering av vad skogar och träd bidrar med till landskap och försörjning runtom i världen.

 

 

Läs mer

The State of World Fisheries and Aquaculture 2018

Människornas samhällen står inför den väldiga utmaningen att de vid mitten av 2000-talet behöver tillhandahålla livsmedel och utkomstmöjligheter för en befolkning på betydligt mer än 9 miljoner och samtidigt försöka komma till rätta med den inverkan som klimatförändringar och miljöförstöring har på resursbasen.

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 mål för hållbar utveckling utgör en unik, omdanande och genomgripande modell för att föra in världen på en hållbar och motståndskraftig väg där ingen lämnas utanför

Läs mer

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 – building resilience for peace and food security

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 är den första version av flaggskeppsrapporten där även UNICEF och WHO, förutom FAO, WFP och IFAD, har medverkat i framtagandet. Årets upplaga är inledningen på en regelbunden uppföljning av arbetet med att nå en värld utan hunger och undernäring – mål 2 i Agenda 2030. I rapporten konstateras at antalet människor i världen som lider av hunger och kronisk undernäring uppgick till 815 miljoner 2016, en ökning från 777 miljoner jämför med 2015.

Den positiva utvecklingen med minskade nivåer har bromsat in betydligt sedan 2010 och situationen har försämras märkbart i delar av Afrika söder om Sahara, Sydostasien och Västasien. En tydlig koppling finns till konfliktsituationer och det svåra läget förstärks ytterligare av klimatrelaterade chocker. Antalet konflikter ökar dessutom och påverkar livsmedelsförsörjningen kraftigt. I rapportens del 2 görs en djupgående analys av hur konflikter påverkar livsmedelsförsörjningen och hur bristen på mat kan utlösa konflikter.

Läs mer om detta i rapporten, som också innehåller en rad användbar statistik om utvecklingen i länder och regioner i världen.

Läs mer

The State of Food and Agriculture 2017 – leveraging food systems for inclusive rural transformation

2017 års rapport om Tillståndet i världenför livsmedel och jordbruk tittar på hur befolkningstillväxt, ökande urbanisering, teknologier och klimatförändringar förändrar landsbygd och urbana område samt hur världens livsmedelssystem utvecklas. Rapporten konstaterar att framsteg på landsbygden är centrala för att uppfylla Agenda 2030. En strategi för hur jordbruket och ekonomisk utveckling på landsbygden i utvecklingsländer kan bidra till välstånd redovisas.

 

Ekonomisk tillväxt på landsbygden har hjälpt miljoner människor att undkomma fattigdom. Genom att stärka länkarna mellan landsbygd och urbana områden finns stor potential att förbättra försörjningsmöjligheterna. Det gäller särskilt för låginkomstländer, där industrialiseringen har släpat efter. Utvecklingen måste samtidigt stödjas av  policies för sociala skyddsnät, infrastrukturutveckling och främjande av lokala ekonomier.

 

Läs mer

The State of Food and Agriculture 2016 – Climate change, agriculture and food security

I rapporten konstateras att klimatförändringarna redan påverkar jordbruket och möjligheten att trygga livsmedelsförsörjningen. Om inte åtgärder vidtas snabbt kommer ytterligare miljontals människor riskera hunger och fattigdom. Produktiviteten inom jordburket riskerar att minska med brist på livsmedel som följd, vilket skulle leda till en kraftig ökning av livsmedelspriserna, där större klimatvariationer förvärrar prissvängningarna.

Rapporten beräknar att ett “business as usual”-scenario skulle öka antalet fattiga med mellan 35 och 122 miljoner till 2030, jämfört med om det inte skedde någon förändring i klimatet. De som skulle påverkas mest är befolkningen i fattiga länder i Afrika söder om Sahara, särskilt de som är beroende av jordbruket för sin försörjning.

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen behöver därför riktas om för att främja användningen av hållbara metoder i jordbruksproduktionen men också i konsumentbeteenden. Rapporten tar också upp att jordbrukssektorn har en avgörande roll att spela för att mildra konsekvenserna av klimatförändringen. Jord- och skogsbruket samt markanvändningen släpper ut en femtedel av de globala växthusgaserna, men med rätta insatser kan utsläppen minskas som t.ex.begränsad plöjning, användning av kväveeffektiva och värmetoleranta grödsorter och med metoder för att göra jordmånen bördigare.

Läs mer

The State of Food Insecurity in the World 2016

State of Food Insecurity in the World (SOFI) kommer ut varje år och sammanställs i samarbete med Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD), de tre Rom-baserade FN-organisationerna. I SOFI rapporteras om resultaten av globala och nationella satsningar för att nå målet att minska antalet hungrande i världen.

För 2016 har ingen rapport tagits fram utan istället en kortare sammanställning över den senaste situationen,som presenterades vid Kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) i oktober i Rom. Från och med 2017 kommer även UNICEF och WHO att medverka i framtagandet av rapporten.

Anledningen är att den framöver ska kunna svara upp mot de nya rapporteringskraven för att nå det andra målet för hållbar utveckling i Agenda 2030 – att utrota hungern till år 2030, trygga livsmedelsförsörjningen och förbättra nutritionen samt främja ett hållbart jordbruk. Enligt sammanställningen 2016 lyckades 73 av 129 utvecklingsländer uppnå det första delmålet av millenniemålen om att halvera andelen hungrande till 2015, men att målet från Världslivsmedelstoppmötet 1996, om att halvera antalet hungrande, inte nåddes.

Läs mer

State of the World’s Forests 2016

Rapporten 2016 om tillståndet för världens skogar visar att det är möjligt att öka produktiviteten inom jordbruket, trygga livsmedelsförsörjningen och samtidigt stoppa eller till och med vända utvecklingen när det gäller avskogning. De framgångsrika insatserna från Costa Rica, Chile, Gambia, Georgien, Ghana, Tunisien och Vietnam redovisas.

I rapporten konstateras att integrerad planering av hur marken ska användas är nyckeln till att få en balanserad markanvändning, som förstärks av de rätta politiska instrumenten för att främja både hållbart skogs- och jordbruk.

Läs mer