FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning arbetar för jämställdhet

Fem år efter antagandet av Agenda 2030 är världen inte på rätt väg för att uppnå det andra globala målet för hållbar utveckling om att utrota hungern (SDG2). Hungern ökar globalt. Omkring 746 miljoner människor står inför allvarligt otrygg livsmedelsförsörjning och COVID-19-pandemin kommer göra ytterligare miljoner människor undernärda, som oproportionerligt påverkar kvinnor och flickor som ett resultat av ojämlikhet och diskriminering mellan könen.

I denna utmanande globala kontext är det viktigare än någonsin att främja jämställdhet och säkerställa kvinnor och flickors lika rättigheter. En stor mängd bevis visar de positiva kopplingarna mellan jämställdhet och tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Jämställdhet mellan könen är inte bara en grundläggande förutsättning för att förverkliga mänskliga rättigheter; det är även nödvändigt för minskad fattigdom, ekonomisk tillväxt, förvaltning av naturresurser och för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna.

Jämställdhet korrelerar positivt med ökad produktion och förbättrad effektivitet. Att ge kvinnor lika tillgång som män till jordbruksresurser skulle öka den totala jordbruksproduktionen med 2,5–4 procent och potentiellt minska antalet hungrande människor med 12–17 procent. Att tillhandahålla adekvat stöd till kvinnor i jordbrukssystem är nödvändigt för att planeten ska kunna säkra livsmedelsförsörjningen för nio miljarder människor till år 2050.

Trots de positiva framsteg som gjorts under årtionden kvarstår könsskillnaderna. För att ta itu med detta kommer FN:s Kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) utveckla frivilliga riktlinjer för jämställdhet och kvinnors egenmakt inom ramen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Dessa globala riktlinjer kommer erbjuda konkreta målsättningar och kunskaper om hur man ska stödja jämställdhetsintegrering och transformativa insatser med innovativa, pragmatiska lösningar.

Det preliminära förslaget på riktlinjer kommer färdigställas i början av juni 2021 och därefter kommer CFS organisera ett flertal regionala samråd. Den slutgiltiga versionen kommer förhandlas fram i juni 2022 för presentation till CFS plenum i oktober 2022.

Sverige har bidragit finansiellt för riktlinjernas utveckling och har varit aktivt involverad i arbetet med CFS Open-Ended Working Group on Gender (OEWG) som ger vägledning för samrådsprocessen.

Satu Lassila, Finlands ständiga representant vid FAO, WFP och IFAD, samt ordförande för den öppna arbetsgruppen om frivilliga riktlinjer för jämställhet och kvinnors egenmakt inom ramen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.

Fritt översatt

UN CFS working for gender equality

Five years after the adoption of the 2030 Agenda, the world is not on track to achieve the SDG2 target of Zero Hunger. Hunger is globally on the rise. About 746 million people are facing severe food insecurity and COVID-19 pandemic will add millions of additional people to the ranks of the undernourished, disproportionately affecting women and girls as a result of gender inequality and discrimination.

In this challenging global context, promoting gender equality and ensuring women’s and girls’ rights is more important than ever. A large body of evidence demonstrates the positive links between gender equality and food security and nutrition. Gender equality is not only fundamental to the realization of human rights; it is also essential for poverty reduction, economic growth, natural resource management and mitigating and adapting to climate change.

Gender equality positively correlates with increased production and improved efficiency. Giving women the same access as men to agricultural resources would raise total agricultural output by 2.5–4 percent, and potentially reduce the number of hungry people by 12–17 percent. Providing adequate support to women in agri-food systems is critical for the planet to feed nine billion people in 2050.

However, despite positive progress made over decades, gender inequalities persist. To address this, the UN Committee on World Food Security (CFS) will develop Voluntary Guidelines on Gender Equality and Women’s Empowerment in the context of Food Security and Nutrition. These global guidelines will provide concrete policy guidance and lessons learnt on how to support gender mainstreaming and transformative interventions with innovative, pragmatic solutions.

The preliminary draft of the guidelines will be finalized by early June 2021, and after that CFS will organize several regional consultations. The final version will be negotiated by June 2022 for the presentation to the CFS Plenary in October 2022.

Sweden has provided funding for the development of the guidelines and has been actively involved in the work of the CFS Open Ended Working Group on Gender (OEWG) that provides guidance for the consultation process.

Satu Lassila, Permanent Representative of Finland to the FAO, WFP and IFAD as well as Chair of the Open Ended Working Group on Voluntary Guidelines for Gender Equality and Women’s Empowerment in the Context of Food Security and Nutrition