Skogens dag 21 mars – FAO och FN kraftsamlar för skogsrestaurering

Årets tema för Internationella skogsdagen är ”Forest restoration – A path to recovery and well-being”. Detta sammanfaller med FN:s lansering av ”Decenniet för ekosystemrestaurering” 2021 – 2030. Den internationella identifieringen av skogens centrala roll för våra största utmaningar och Agenda 2030 sammanfaller väl med Sveriges Nationella skogsprograms fokusområde ”Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete”. Skogsstyrelsen samverkar i dessa frågor med FAO på olika sätt.

Lokalt förankrad skogs- och landskapsrestaurering – LoCoFoRest

Skogsstyrelsen har, tillsammans med partners Stockholm International Water Institute (SIWI) och Eco-Innovation Foundation (EIF) och med stöd av Sida utvecklat ett internationellt utbildningsprogram; ”Locally Controlled Forest Restoration – A Governance and Market Oriented Approach to Recilient Landscapes” (LoCoFoRest). Programmet vänder sig till alla intressenter i skogssektorerna i sex länder (Burkina Faso, Etiopien, Laos, Nepal, Thailand och Vietnam); myndigheter, privat sektor, civilsamhälle, forskning och utbildning. Programmet handlar inte primärt om hur man planterar träd. Det handlar snarare om analys, diskussion och kapacitetsutveckling kring förutsättningarna för skogs- och landskapsrestaurering och kopplad till landsbygdsutveckling. Programmet har en bärande idé om att de värden som skapas måste vara högre för lokala samhällen än de tidigare behov man har av samma mark. Om inte restaureringen bidrar till en bättre social och ekonomisk situation kommer inte den nya skogen bevaras utan marken återgå till extensiv användning för självhushåll. Lite paradoxalt kan man säga att om den nya skogen inte bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och knyter landsbygden till efterfrågan av produkter i växande städer, så kommer inte heller restaureringsmål för biodiversitet, kolinbindning och andra ekosystemtjänster att nås. Under fem år kommer det att ges sju kursomgångar med web-baserade deltidsstudier, intensivkurs i Sverige och ett kursdeltagarprojekt för idéer för förändring inom deltagande organisationer.

Programmet sammanfaller väl med intresse och verksamhet vid FAO. Under planeringen har dialog förts med såväl FAO Forest Department som dess relevanta program Forest and Landscape Restoration Mechanism, Forest and Water programme samt The Forest Farm Facility. FAO har många resurser inom informations- och utbildningsmaterial som kommer till nytta i LoCoFoRest. Mer om programmet finns på www.locoforest.se .

Cover: Copyright FAO Digital composition Marco Perri.

Torr-skogar och silvopastorala* system centralt i FAO:s centrala firande av internationella skogsdagen

Semi-arida regioner är mer sårbara för förväntade förändringar av klimatet. Dessa områden har också redan idag en överrepresentation av absolut fattigdom och otrygg livsmedelsförsörjning. Vid FAO:s centrala högnivå-seminarium 19 mars var rollen av återbeskogning och träd i torra områden ett prioriterat tema. FAO:s Committe on Forestry har därför sedan några år en sub-kommitté för ”Dryland Forests and Agrosilvopastoral Systems” där Skogsstyrelsen deltar. Vid FAO:s firande lyftes särskilt en rapport från denna kommitté med titeln “Building climate resilient dryland forests and agrosilvopastoral systems: An approach for context-dependent economic, social and environmentally sustainable transformations”. Anders Malmer vid Skogsstyrelsen och adjungerad professor vid SLU är en av tre författare av detta working paper.

 Anders Malmer är internationell koordinator vid Skogsstyrelsen samt adjungerad professor vid SLU

Länk till rapporten hittar du här. 

Länk till FAO:s uppmärksammande av Internationella skogsdagen :

*Agrosilvopastoral avser en markanvändning där både odling och bete bedrivs under ett glest krontak av träd. Vanligt i Semi-arida regioner som t.ex. Sahel söder om Sahara.