Klimatets orättvisa inverkan på kvinnor uppmärksammas på internationella kvinnodagen den 8 mars

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) lanserade den 5 mars 2024 rapporten ”The Unjust Climate: Measuring the impacts of climate change on rural poor, women and youth”. Den belyser hur klimatstressfaktorer ökar inkomstklyftorna på landsbygden och påverkar de ekonomiska förutsättningarna och försörjningsmöjligheterna för människor som lever i fattigdom, i synnerhet för kvinnor som är en särskilt sårbar grupp.

FAO uppmärksammar internationella kvinnodagen med en rapport där evidens från 24 länder visar att extremt väder och klimatförändringar har en oproportionerlig påverkan på människor på landsbygden som redan befinner sig svårt utsatta situationer. Det ökar i sin tur redan existerande inkomstgap och ojämlikheter och försvårar för sårbara människor att bryta sig ur fattigdom och hunger, något som redan är väldigt utmanande.

Till följd av ökade temperaturer upplever kvinnoledda hushåll en årlig inkomstförlust på 8 procent och 3 procent på grund av översvämningar, i jämförelse med hushåll ledda av män. Inkomstklyftan mellan hushåll ledda av kvinnor respektive män ökar med 37 miljarder dollar per år på grund av värmebelastning, och översvämningar ökar klyftan med 16 miljarder dollar per år. De totala inkomsterna för kvinnoledda hushåll minskar på lång sikt med 34 procent till följd av 1° C ökning av genomsnittstemperaturen.

Rapporten visar tydligt hur kvinnoledda hushåll upplever betydande inkomstförluster på grund av extrema väderförhållanden, och i jämförelse med män tar kvinnor på sig en ytterligare arbetsbörda när det inträffar, samtidigt som kvinnor upplever större förluster. Som ett resultat av det arbetar kvinnor mer, i genomsnitt 4 timmar mer per vecka i relation till män.

Kvinnor har det svårare att hitta andra icke-jordbruksrelaterade sysselsättningsmöjligheter när klimatchocker inträffar, vilket gör att deras rörlighet begränsas mer än mäns och att omsorgsbördan, i kombination med sociala normer, faller mer på kvinnor.

För att utrota fattigdom och hunger måste de konsekvenser som klimatförändringarna medför för marginaliserade grupper och samhällen tas itu med. Kvinnors insatser på landsbygden stärker både ekonomier och samhällen, ökar kvinnors egenmakt och har stor betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning. Rapporten visar tydligt att klimatkrisen inte kan lösas utan att ta itu med ojämlikheter och fattigdom.

läs rapporten här: The Unjust Climate: Measuring the impacts of climate change on rural poor, women and youth