FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972

Utgåva nummer 15 av Svenska FAO-kommitténs skrift tar upp olika perspektiv på jordbruk, skogsbruk, fiske och våra matvanor under temat ”Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972”. Skriften belyser olika aspekter kring jorden, skogen och haven under de 50 år som passerat sedan FN:s första miljökonferens, som ägde rum i Stockholm 1972. Många av dagens utmaningar fanns redan då, och en tillbakablick kan ge insikter i lösningar och angreppsätt för dagens utmaningar.

Svenska FAO-kommitténs debattskrift tar denna gång sin utgångspunkt i tiden kring Stockholmskonferensen 1972, och berör olika perspektiv på utvecklingen inom jordbruket, skogen och havet under de 50 år som passerat sedan 1972. Skriften belyser inledningsvis jordbrukets utveckling i Sverige i en föränderlig värld. Därefter följer tre utblickar kring skogen, havet och våra matval. Slutligen får vi ta del av ett samtal mellan två lantbrukare – i Sverige och Uganda – och deras gemensamma stolthet, deras vägval och funderingar över jordbrukets utveckling. I de olika kapitlen görs även några utblickar mot framtiden. Det är trots allt så att ett hållbart brukande av jorden, skogen och havet är en del av lösningen på vår tids stora utmaningar. Vi behöver lära av vår historia för att hantera framtiden.

Uppmärksammandet av FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, sker bland annat genom FN:s högnivåmöte Stockholm+50 i juni 2022 där Sverige och Kenya står som värdar. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Läs mer