FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


Vatten, tryggad livsmedelsförsörjning och mänsklig värdighet

Debattskriften Vatten, tryggad livsmedelsförsörjning och mänsklig värdighet – ett nutritionsperspektiv” är den tionde utgåvan av FAO-kommitténs debattskrifter. I skriften diskuteras vattnets betydelse för livsmedelsförsörjningen, globalt och för olika grupper.

Jordens vattenresurser är knappa i förhållande till en snabbt ökande efterfrågan och är dessutom osäkra och mycket ojämnt fördelade. Den globala uppvärmningen innebär förändringar i nederbördsmönster med bland annat utdragna extrema förhållanden. Flerårig torka är ett ”nytt normaltillstånd” som tillsammans med fortsatt befolkningstillväxt och ändrade matvanor innebär helt nya villkor för tryggad livsmedelsförsörjning och mänsklig värdighet. Antalet undernärda har sjunkit medan antalet överviktiga och feta har ökat mycket snabbt. När floderna sinar och regnen uteblir ökar exploateringen av grundvatten, som nu pumpas från flera hundra meters djup, i olika delar av världen. Samtidigt har stora mängder vatten använts i onödan när mellan en tredjedel och hälften av den mat som producerats förloras genom bland annat dåliga transporter, eller i allt högre grad kastas av konsumenterna.

I Svenska FAO-kommitténs debattskrift ges exempel på nya former för samarbeten runtom i världen mellan regeringar, privata sektorn och civilsamhället, vilket ger förutsättningar att utveckla och tillämpa nya tekniska innovationer och kunskap. Det ger möjligheter för en bättre hushållning av det vatten som finns, för att producera näringsriktig mat och till förbättringar av distributionen av mat. Enligt författarna måste rätten till mat och vatten tillämpas så att utsatta grupper kan täcka sina basbehov. Likaså måste handel med mat – som indirekt också är handel med vatten – underlättas. Debattskriften knyter an till en rapport på samma tema från Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS. Rapporten diskuterades i oktober 2015 då CFS möttes i Rom och rekommendationer för vägen framåt antogs.

Läs mer