FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


Hållbar utveckling av den globala djurhållningen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition samt Sveriges roll

I FAO-kommitténs debattskrift 2016 belyses husdjurssektorns roll för en hållbar utveckling av lantbruket och för att trygga livsmedelsförsörjningen i världen. Sektorn står för en tredjedel av den globala bruttonationalprodukten från jordbruket och är en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i världens låginkomstländer.

Husdjuren kan också tjäna som skyddsnät för småskaliga jordbrukare att bättre klara sig igenom kriser. Sektorn bidrar med nödvändiga proteiner och oumbärliga mikronäringsämnen, som bl.a. är viktiga för barns utveckling, och med gödsel för odling av växter. Men i skriften redogör också för de negativa effekterna, som utsläpp av växthusgaser, en stor markanvändning och överbetning samt vattenförbrukning. Skriften visar samtidigt vilka möjligheter som finns att begränsa dessa negativa effekter genom en hållbar intensifiering av sektorn och hur den kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Debattskriften tar även upp hur Sverige genom satsningar lyckats att kombinera hög avkastning i husdjursproduktionen med lågt antibiotikabehov och gynnsamt läge när det gäller antibiotikaresistens. Skriften belyser också djurskyddets roll, där Sverige har strängare lagstiftning än EU. Den ska också ses som FAO-kommitténs bidrag inför diskussionerna vid Kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning i Rom i oktober 2016, där rekommendationer antogs om strategier och insatser för att bemöta utmaningarna för en hållbar utveckling av husdjurssektorn.

Läs mer