FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


Utländska markinvesteringar i utvecklingsländer – bidrag eller hot mot hållbar utveckling?

I denna sjunde debattskrift från Svenska FAO-kommittén diskuteras frågan om utländska markinvesteringar i utvecklingsländer. Olika författare ger sin syn på frågan om och konsekvenserna av att utländska investerare i allt större utsträckning söker sig till främst utvecklingsländer för att säkra sin livsmedelsförsörjning och skogsråvaror.

Denna trend förstärktes kraftigt som en följd av livsmedelskrisen 2008. Skriften tar också upp behovet av investeringar i jordbruket men pekar genom exempel på de allvarliga konsekvenserna för de småskaliga jordbrukarna av att den mark som de brukar antingen säljs eller hyrs ut på lång tid. Även synen från investerare i skogsmark belyses. En annan aspekt som tas upp är betydelsen av att b evara den biologiska mångfalden, som kan hotas av storskaliga investeringar.

Läs mer