FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


Det moderna fiskets stråtrövare

Efterfrågan på fiskprodukter är fortsatt hög och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Det tar sig uttryck i minskande fiskbestånd och försämrad lönsamhet för fiskenäringen, vilket har lett till att fiskeflottorna söker sig till nya fiskevatten, bland annat längs Afrikas kuster.

Dessa länders fiskeriförvaltningar är ofta svaga vilket leder till rovfiske som kan underminera förutsättningarna för det lokala fisket och livsmedelsförsörjningen. I debattskriften beskrivs fenomenet med de globala aktörer som idag agerar på världshaven och världsmarknaden för fisk och som utgör hot mot de globala havsresurserna.

Läs mer