FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


På väg mot tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika

De höga och kraftigt svängande livsmedelspriser under 2008, som bland annat ledde till att antalet hungrande ökade med ytterligare 100 miljoner människor, satte fokus på behovet av en ökad inhemsk produktion i de afrikanska länderna. Jord- och skogsbruket samt fisket är viktigare i Afrika än någonsin och utgör enligt de flesta bedömare grunden för en positiv utveckling.

Skriften presenterar flera goda exempel på afrikanska länder som lyckats minska hungern. Klimatfrågan visar också att dessa näringar kan spela en högst påtaglig roll för att minska utsläppen av växthusgaser, men att det på samma gång krävs förändrade jordbruksmetoder för att klara ett varmare klimat i bland annat Afrika.

Läs mer