FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


Höga och rörliga livsmedelspriser – Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning?

I den åttonde debattskriften från Svenska FAO-kommittén behandlas situationen med de höga och kraftigt svängande livsmedelspriserna under 2007 och 2008, som fick allvarliga konsekvenser på antalet hungrande i världen. Under 2010 och 2011 var det en ny pristopp som återigen drabbade låginkomstländer hårdastv trots att en majoritet av de fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruket för sin inkomst och för sin livsmedelförsörjning.

En orsak är att de höga priserna gällde även för insatsvaror som fröer och gödsel, som behövs för jordbruket. En annan var införandet av olika politiska åtgärder, som exportrestriktioner, av några råvaruproducerande länder, som fick allvarliga konsekvenser för de utvecklingsländer som måste importera livsmedel för att klara försörjningen för sin befolkning. Debattskriften tar också upp reaktionerna från olika internationella fora,som bl.a. G20.

Läs mer