FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


U-ländernas handelsförmåner – vem gynnas?

I denna fjärde debattskrift från Svenska FAO-kommittén diskuteras u-ländernas handelsförmåner och deras effekter.

Mot bakgrund av att de pågående handelsförhandlingarna i WTO särskilt ska se till u-ländernas behov har diskussionen om handelsförmånerna hamnat i fokus.I skriften belyses några av de som u-länderna idag har tillgång till och ett antal frågor ställs: De förmåner och särskilda villkor, som syftar till att gynna u-länderna – gör det verkligen detta? Gynnas vissa länder på andras bekostnad? Hur slår förmånerna och de särskilda villkoren mot olika grupper? Kan vissa särskilda och differentierade villkor till och med ha en negativ påverkan på livsmedelstryggheten? Frågorna har ett starkt samband med den växande insikten om att handel och öppenhet bidrar till ekonomisk och social utveckling. En stor andel av jordens fattiga är beroende av jordbruket för sin överlevnad och handel med jordbruksprodukter.

Läs mer