The State of Food and Agriculture, 2022

I FAO- rapporten ”The State of Food and Agriculture, 2022” rapporteras att Teknisk utveckling inom jordbruksproduktionen inte är något nytt och historien visar hur mänskligheten ständigt har strävat efter att minska svårigheter inom jordbruket genom att utveckla tekniska verktyg. Tekniska förändringar inom jordbruk och livsmedelssystem har medfört vinster i produktivitet, inkomst och människors välbefinnande. Tekniska…

I FAO- rapporten ”The State of Food and Agriculture, 2022” rapporteras att Teknisk utveckling inom jordbruksproduktionen inte är något nytt och historien visar hur mänskligheten ständigt har strävat efter att minska svårigheter inom jordbruket genom att utveckla tekniska verktyg. Tekniska förändringar inom jordbruk och livsmedelssystem har medfört vinster i produktivitet, inkomst och människors välbefinnande. Tekniska lösningar är nödvändiga för att bland annat möta utmaningar med en ständigt växande befolkning, begränsad jordbruksmark och klimatförändringar rapporterar FAO.

Rapporten pekar på att tillgången till den tekniska hjälpmedlen inom jordbruk är fundamental för en tryggad global livsmedelsförsörjning, inte minst för låginkomstländerna där användandet av enkla verktyg och djur är vanligt förekommande. Enligt rapporten bör tekniken tillgängliggöras för alla för att bidra till producenternas kapacitetsutveckling och minska produktionskostnaderna. En utvecklad jordbrukasinnovation kan även bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling SDG 1 (Ingen fattigdom) och SDG 2 (Ingen hunger).

Rapporten framställer att genom teknisk utveckling förväntas livsmedelssystemen vara motståndskraftiga, inkluderande, hållbara och även producera tillräcklig säkra och näringsrika livsmedel. Teknikutveckling kan även bidra till att motverka klimatförändringar och driva bredare förändringar i livsmedelssystemen genom att skapa nya entreprenörsmöjligheter och inkludera marginaliserade grupper bland annat kvinnor och ungdomar.

Enligt rapporten kan teknisk utveckling även medföra negativa konsekvenser såsom avskogning, förlust av biologisk mångfald, och en marknad som domineras av stora företag på bekostnad av små företag med mindre resurser. Men med användning av AI kan dessa trender bekämpas. Regeringar uppmanas att underlätta tillgången till ny teknik för alla, särskilt småskaliga producenter och marginaliserade grupper.

Rapportens budskap är bland annat att;

  • Förverkliga automatiseringens fulla potential genom att tillgängliggöra ny teknik för alla jordbrukare.
  • Lösningar ska främjas genom lämplig politik och lagstiftning för olika producenters specifika sammanhang och behov.
  • För att förbättra tillgång till ny teknik behövs det investeringar på infrastruktur inklusive politiska åtgärder.

Du kan läsa hela rapporten här: