The State of Food and Agriculture 2020

Stora delar av världen står inför allt mer omfattande utmaningar när gäller tillgången till vatten. Runt tre miljarder människor uppskattas leva i jordbruksområden där det råder stor vattenbrist. Samtidigt som tillgängliga sötvattenresurser per person har minskat med mer än 20 procent de senaste decennierna har efterfrågan på vatten stigit som ett resultat av ökad global befolkningstillväxt samt större efterfrågan från industrier.

En tryggad och hållbar vattentillgång inom jordbruk är fundamental för en tryggad global livsmedelsförsörjning och nutrition samt för att nå de globala målen i Agenda 2030. För att hantera problemen med ökad vattenbrist och torka krävs insatser för förbättrad och innovativ förvaltning av vattenresurser i dessa områden. Rapporten belyser hur säkerställandet av effektiv vattenanvändning, modernisering av teknik, finansiering och effektiva policyn är nödvändiga åtgärder som krävs för att klara av de ökade vattenrelaterade utmaningarna. Enligt rapporten är nyckeln till detta transparanta analyser av existerande resurser, efterfrågan och förbrukning av vatten för att kunna säkerställa en rättvis och hållbar tillgång till vatten.