Global Forest Resources Assessment 2020

Den globala avskogning fortsätter men ansträngningar för att bevara skogen har gett resultat och takten på avskogningen minskar. I rapporten Global Forest Resource Assessment redogör FAO för tillståndet för världens skogar.

Rapporten Global Forest Resources Assessment (FRA 2020) är den mest omfattande skogsbedömningen hittills i ett innovativt, interaktivt och lättanvänt digitalt format online. Rapporten   innehåller detaljerade regionala och globala analyser för 236 länder och territorier.

Omkring en tredjedel av världens markyta täcks av skog. Förutom att skogar tillhandahåller livsmiljöer för djur, en mängd tjänster, material och försörjning för miljontals människor så mildrar de också klimatförändringarna. Världens skogsmark fortsätter att krympa bl.a. när skogsmark omvandlas till jordbruksmark. Samtidigt kan det konstateras en positiv utveckling i många länder och från 2015 har nettot av skogsförluster minskat. Antalet hektar som årligen omvandlats från skog till annan användning har gått ned från 12 miljoner hektar per år mellan 2010 och 2015 till 10 miljoner hektar per år mellan 2015 och 2020. Det uppger FAO som vart femte år publicerar Den globala skogsresursutvärderingen (Global Forest Resource Assessment), en rapport som beskriver situationen för det globala skogsbeståndet.

Rapporten, som tagits fram av FAO och ett globalt nätverk med över 700 experter, visar på att världens skogsområde minskat sedan 1990 med 178 miljoner hektar. Den högsta andelen nettoskogsförluster under det senaste decenniet har registrerats i Afrika 2010-2020 med 3,9 miljoner hektar, följt av Sydamerika med 2,6 miljoner hektar medan skogsområdet har ökat i Asien, Oceanien och Europa. Enligt rapporten finns det idag 4,06 miljarder hektar skog, vilket motsvarar 0,52 hektar per människa på jorden. Netto, inklusive skogsexpansion, minskade den globala skogsarealen med 4,7 miljoner hektar per år sedan 2010.

De tio länder i världen som står för den största genomsnittliga nettoförlusten av skogsområden mellan 2010 ocoh 2020 är: Brasilien, Demokratiska republiken Kongo, Indonesien, Angola, Tanzania, Paraguay, Myanmar, Kambodja, Bolivia och Mocambique.

De tio länder i världen som står för den största genomsnittliga nettovinsten av skogsområden mellan samma period är Kina, Australien, Indien, Chile, Vietnam, Turkiet, USA, Frankrike, Italien och Rumänien.

En positiv utveckling som lyfts fram av utvärderingen är att skogsområden i skyddade områden globalt har ökat med 191 miljoner hektar sedan 1990 och står numera för 18 procent av världens skogar. Sydamerika står för den högsta andelen. Ett av Aichimålen inom ramen för Konventionen för biologisk mångfald (CBD) innebär att 17 procent av jordens markområde ska vara skyddat, vilket nu därmed både har uppfyllts och överträffats avseende skog.

Framsida från publikation: © FAO, 2020