WHO, FAO och OIE utökar sitt samarbete för bekämpandet av antibiotikaresistens med att inkludera även FN:s miljöprogram

I samband med öppnandet i Bangkok av World Antibiotics Awareness Week för Asien och Stillahavsområdet tillkännagav den 12 november FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation), OIE (Världsorganisationen för djurhälsa) och WHO (Världshälsoorganisationen), en gemensam strävan att se en mer ansvarsfull användning av antibiotika hos människor, djur och jordbruk (inklusive vattenbruk och växtproduktion). För att framöver även inkludera miljöområdet har de beslutat att utöka sitt partnerskap med FN:s miljöprogram (UNEP).

A duck farm on the shores of Lake Taihu in Jaingsu province, China. ©FAO/P. Johnson

Det nya partnerskapet, kallat Tripartite Plus, ska på ett bättre och mer holistiskt sett kunna motverka antibiotikaresistens (AMR). FAO:s regionala representant för Asien och Stillahavsområdet, Kundhavi Kadiresan, välkomnade etableringen av Tripartite Plus och betonade den viktiga roll som miljön spelar för att ta itu med AMR. Han framhöll att all antibiotika, vare sig från tillverkningsprocesser eller genom människor och djur, kan hamna i mark och vatten vilket ger mikrober ytterligare möjlighet att bygga upp resistens.

Antibiotika blir allt mindre effektivt på grund av överanvändning av bl.a. läkare, och veterinärer samt felanvändning globalt av jordbrukare och agronomer. Resistensen, som byggts upp över tid, ses nu som en global hälsorisk vilket har gjort att FN:s generalförsamling beslutat att inkludera AMR som en prioriterad hälsofråga. AMR:s globala konsekvenser för politisk, social och ekonomisk stabilitet kan bli enorma om inga omedelbara åtgärder vidtas. Det gäller särskilt i Asien, där omkring fem miljoner människor per år till 2050 riskerar att omkomma till följd av antibiotikaresistenta bakterier.

Som ett led i FAO:s regionala initiativ för One Health, lanserades en ny regional publikation – AMR:s Policy Review and Development Framework – en regional vägledning för regeringarna i Asien och Stillahavsområdet att granska, uppdatera och utveckla policys för att adressera AMR och AMU inom djurproduktion.

Ladda ned rapporten här: AMR Policy Review and Development Framework