Vi behöver våra pollinerare

”Bin är de som är mest effektiva bland pollinerande insekter. Men det är inte bara honungsbin som pollinerar, utan också humlor och solitärbin. Fjärilar, blomflugor och skalbaggar hjälper också till så olika växter blir pollinerade och kan ge frukt och föröka sig.”

Pollineringsskolan.se

Citatet ovan är hämtat från Pollineringsskolan, som har fokus på barn, men även intresserade vuxna. Det är ett exempel på material som vill upplysa allmänheten på pollineringens betydelse för biologisk mångfald och världens matförsörjning. Tidigare associerades bin huvudsakligen med honungsproduktion men har på senare år blivit en allt viktigare mätare på tillståndet i vårt odlingslandskap. Människan behöver pollinerande insekter, men dessa insekter behöver också ha medvetna människor som skapar förutsättningar för deras överlevnad. Då behöver vi bl.a. ett rikare lantbrukslandskap med fler blommande grödor och växer. I detta arbete är nu många ideella och statliga organisationer engagerade och intresset växter även bland allmänheten. Pollinering har blivit en del i vår överlevnadsstrategi.

Den 20:e maj uppmärksammas bina lite extra eftersom det då är FN:s internationella världsbi-dag. Läs mer om vad bl.a. FAO gör för att belysa binas betydelse för livsmedelstryggheten och säkra deras överlevnad.