Sverige och Storbritannien sätter ljus på antibiotikaresistens och One Health vid FAO:s rådsmöte

Under FAO:s 161:a rådsmöte vid huvudkontoret i Rom stod Sverige och Storbritannien värdar för ett välbesökt sidoevent om antibiotikaresistens (AMR). Sidoeventet hade ett One Health-fokus där rekommendationerna från FN:s ad-hoc koordineringsgrupp för antibiotikaresistens (IACG) diskuterades. Ghana och Indonesien bjöds in för att berätta om nationella åtgärder för att genomföra One Health-strategin. Från Sveriges sida talade Jens Mattsson, generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, om innebörden av One Health-ansatsen samt Sveriges arbete mot AMR.

09 April 2019, FAO , Rome, Italy – Dr Jens Mattsson, Director General for National Veterinary institute, Sweden.

AMR är en av världens mest komplexa och allvarliga hälso- och utvecklingsutmaningar. AMR påverkar alla länder och utgör ett växande hot för människor, djur och växter, livsmedelsproduktion, livsmedelsförsörjning, miljö och ekonomisk utveckling. Kommande månader blir särskilt viktiga i kampen mot AMR med anledning av IACG:s rapport, som presenteras under FN:s 73:e generalförsamling i september 2019.

Sveriges biträdande permanenta representant Fredrik Alfer modererade panelen, där representanter från de fyra länderna delade med sig av erfarenheter och prioriteringar. Jens Mattsson, generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt, redogjorde för Sveriges arbete med antibiotikaanvändning i djurhållningen, både historiskt och idag. Han betonade även att One Health-arbetet är avgörande då AMR-situationen i världen ”gått från en komplex till en hyperkomplex situation” – där alla länder nu har ett gemensamt ansvar.

FAO:s biträdande generaldirektör för naturresurser, Maria-Helena Semedo, redogjorde för FAO:s arbete mot AMR, där det nu förs diskussioner om att upprätta en AMR-resolution som förhoppningsvis kommer att antas av FAO:s 41:a konferens i juni. Englands chefsöverläkare, tillika en av samordnarna för IACG Dame Sally Davies, gav en övergripande bild över rekommendationerna från koordineringsgruppen. Den har mandat att etablera praktiska riktlinjer för effektiva och globala insatser mot AMR. Davies redogjorde även för Storbritanniens initiativ ”The Fleming Fund” som arbetar med AMR-evidens för att möjliggöra bredare förståelse för AMR och tillhandahålla information för beslutsfattare.

Ghanas alternerande representant till FAO, Phyllis Martha Klorkor Mends, och Indonesiens dito Gustav Daud Sirait, delade med sig av nationella erfarenheter och skildrade genomförandet av One Health-strategin i respektive land genom illustrativa exempel. Multilaterala och tvärsektoriella samarbeten har varit avgörande i ländernas upprättande av nationella handlingsplaner i arbetet mot AMR, vilket är ytterligare ett bevis på att samarbete mellan flertalet aktörer är en nyckelingrediens i arbetet mot antibiotikaresistens.