Sverige och FAO i nära samarbete mot antibiotikaresistens i djurhållningen

Sverige har på senare år haft flera lyckade samarbeten med FAO och IAEA (FN:s atomenergiorgan), där den svenska modellen för arbetet att motverka antibiotikaresistens i djurhållningen har fått stor spridning.

Under 2021 har FAO tagit fram en serie på tre publikationer, författade av experter vid Sveriges lantbruksuniversitet  och Jordbruksverket. De vänder sig till grisproducenter, kycklinguppfödare och nötkreatursuppfödare och syftar till att förbättra djurhälsan. Publikationerna handlar om hur användningen av antibiotika kan minskas i djurhållningen och därmed även hotet om antibiotikaresistens globalt genom att använda rätt uppfödningsmetoder. Praktiska råd och vägledning ges till uppfödare inom de tre områdena, med specifika tips för respektive sektor om vad som ingår i god djurhållning. Det inkluderar även vilka steg som ska vidtas om ett sjukdomsutbrott har inträffat. Publikationerna passar för användning inom ramen för FAO:s farmer field schools.

Globalt används mer antibiotika i djurhållningen än till människor. Det beror huvudsakligen på regelmässigt bruk av antibiotika till djur för att förhindra sjukdomar och som tillväxtbefrämjare. I EU-länder är användning av antibiotika som tillväxtbefrämjare förbjudet sedan 2006 där Sverige var ett föregångsland som införde motsvarande förbud redan 1986. I publikationerna framhålls att sjukdomsutbrott kan förhindras med tre åtgärder: god djurhållning, biosäkerhetsåtgärder, som att förhindra att djuren utsätts för smittämnen genom olika hygienåtgärder, samt genom vaccinering mot specifika sjukdomar. Dessa åtgärder kan minska behovet av antibiotika i en besättning. Det framhålls i publikationerna att länder med goda uppfödningsförhållanden är framgångsrika med god djurhälsa, gynnsamt resistensläge och bibehållen produktivitet.

Med överanvändning av antibiotika riskerar inte bara djuren att utsättas för sjukdomar där ingen antibiotika hjälper. Resistenta bakterier kan spridas från boskap till människor och jordbrukare riskerar att bli smittade. Därför kan användning av alltför mycket antibiotika i djurproduktion påverka förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos människor.

Publikationerna hittar du under länkarna under bilderna eller samlat på FAO:s webb här :

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4156en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4157EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4158en

 

 

 

 

 

Sedan tidigare finns också följande publikationer där svensk expertis är medförfattare:

Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle

Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry

Antimicrobial movement from agricultural areas to the environment