Svensk inspiration för FAO:s arbete med vattenvård i skogen

FAO:s skogsavdelnings program för skog och vatten lanserade den 28 januari en verktygslåda för ekologisk, social och ekonomisk förvaltning av vatten i anknytning till markanvändning i skog. Verktyget “FL – WES tool” (Forest & Landscape Water Ecosystem Services Tool) innehåller såväl vägledning som praktiska metoder för datainsamling, värdering och rådgivning. Ett tidigt utvecklat verktyg är ”Blå målklassning”, utvecklat i Sverige, som har varit del i inspirationen för FAO:s sammanställning och stöd till utveckling av denna typ av hjälpmedel.

Forest water, Laos. Photo: Anders Malmer

Verktyget FL-WES tool är designat för beslutsstöd för lokalsamhällen, praktiker och beslutsfattare. Inom verktyget finns vägledning om såväl motiv som metoder för att inventera parametrar, beakta lokala ekologiska, sociala och ekonomiska förhållanden, målsättningar för förvaltning samt tillgängliga sociala och ekonomiska resurser för förvaltning. FE-WES Tool innehåller en databas samt 140 olika metoder utvecklade under och för olika förhållanden.

Den virtuella globala lanseringen inleddes av Mette Wilkie, chef för FAO:s skogsavdelning och modererades av Lotta Samuelson från SIWI (Stockholm International Water Institute). Som inspiration medverkade även Elisabet Andersson från Skogsstyrelsen med en presentation om utveckling av förvaltningsverktyg från Blå målklassning till nya brett tillgängliga och detaljerade markfuktighetskartor baserade på laserscanning och utvecklade bland annat med hjälp av artificiell intelligens.

Vattendrag i skogen, Sverige. Foto: Anders Malmer

Utvecklingen av vattenförvaltning inom skogsbruket har utvecklats mycket sedan EU:s ramdirektiv för vatten år 2000, närmare bestämt för skydd av ytvatten, kustvatten och grundvatten (Direktiv 2000/60/EG). Genom vattendirektivet har man skapat ett arbetssätt för vattenfrågor inom EU. Det övergripande målet var för alla vatten inom EU att uppnå god ekologisk och kemisk status. Ett tidigt verktyg var Blå målklassning som har till syfte att öka medvetenheten och intresset av vattenvård bland olika aktörer. Verktyget är en objektiv och enkel metod att i fält klassa naturvärden längs vattendrag som underlag till förvaltningsbeslut, där aktiviteten i sig ger ökad förståelse och kunskap. Blå målklassning utvecklades inom WWF:s projekt Levande skogsvatten, ett samarbetsprojekt mellan WWF och skogsnäringen. Verktyget har sedan använts aktivt inom bland annat Södra skogsägarnas arbete med gröna skogsbruksplaner.

Svenska aktörer från SIWI, SLU, SIANI m.fl. deltar aktivt inom FAO:s skog och vattenprograms ”Forest and water network community” och har t.ex. flera gånger samarrangerat event kring vattenförvalting vid Världsvattenveckan. Ett exempel var en demonstration av Blå målklassning i fält för 50 deltagare från nästan lika många länder i samband med världsvattenveckan 2019.

Anders Malmer är internationell koordinator vid Skogsstyrelsen samt adjungerad professor vid SLU

 Länk till FE-WES tool: https://flwes.review.fao.org/#

Länk till skogliga grunddata (inklusive markfuktighet): https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/

Länk till beskrivning och utvärdering av Blå målklassning: https://stud.epsilon.slu.se/4149/1/Ingemarsson_T_120425.pdf

Länk till FAO:s ”Forest and water network community”:  https://dgroups.org/fao/forestwaternetwork