Satsningar på ”Great Green Wall” i Afrika ger lönsam avkastning på investeringar visar ny studie

Satsningar på Afrikas ”Great Green Wall” (GGW), som syftar till att bekämpa ökenspridning och återställa brukbar mark i Sahelregionen, är inte bara avgörande för kampen mot klimatförändringar utan är också kommersiellt gångbart för investerare visar en ny studie ledd av FAO som publicerats i Nature Sustainability.

Studien visar att för varje US-dollar som investeras i ”The Great Green Wall” (GWW) kan investerare förvänta sig en genomsnittlig avkastning på 1,2 USD, med utfall på mellan 1,1 och 4,4 USD. ’

Vi måste ändra retoriken om Sahelregionen, för att återspegla det faktum att trots dess hårda och torra miljö kan investerare få en lönsam avkastning på investeringar för att återställa marken”, säger Moctar Sacande, internationell projektsamordnare vid FAO:s skogsavdelning och en av studiens huvudförfattare. ”Resultaten i rapporten bidrar till ekonomisk transparens i en komplicerad process, där den politiska viljan och det tekniska kunnandet finns på plats. Resultaten bör uppmuntra den privata sektorn och möjliggöra ett ökat intresse”, säger Sacande.

GGW genomförs genom markåterställning och markrestaurering längs Sahel-bältet, som sträcker sig 8 000 km över den afrikanska kontinenten från Senegal i väster till Djibouti i öster. Genom tekniskt stöd från FAO har mer än 500 områden och samhällen nu både förbättrad livsmedelssäkerhet och ökade inkomstmöjligheter, enligt rapporten. Bland annat belyser rapporten att det planteras motståndskraftiga och tåliga trädarter som Acacia senegal som genererar gummi arabicum som ofta används som emulgeringsmedel i mat och dryck, men också andra trädsorter som bidrar till att förbättra jordar för odling av hirs och djurfoder. GGW bidrar därmed till flera av de globala målen så som ingen fattigdom, ingen hunger, bekämpandet av klimatförändringarna, ekosystem och biologisk mångfald samt genomförande och globalt partnerskap.

Den totala ytan som GGW-programmet omfattar är dock fortfarande begränsad. De väpnade konflikterna som pågår i Sahelregionen har påverkat synen på GGW:s potential och genomförande. Studien visar att cirka 50 procent av markytan i regionen för närvarande är otillgänglig på grund av konflikter. Men studien visar att trots utmaningarna med de många konflikterna är markåterställning och markrestaurering i Sahelregionen lönsamt.

Stöd till implementeringen av GGW är en viktig del av FAO:s arbete med att bromsa ökenspridningen, och sker inom programmet ”Action Against Desertification”. Hållbart nyttjande av den lokala biologiska mångfalden vid restaurering genererar olika skogsprodukter, som inte är trävaror, och bidrar till ekonomisk tillväxt och hållbar förvaltning av naturresurser. Programmet arbetar för att stärka lokal kapacitet och införa övervaknings- och utvärderingssystem som följer framsteg och effekter, och samtidigt bidrar till att sprida information och dra nytta av lärdomar.