Riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av naturresurser

Mer jämlik fördelning och bättre skydd av rättigheter till naturresurser är en förutsättning för hållbar utveckling. Sedan de Frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter antogs 2012 har samarbete och dialog kring dessa rättigheter intensifierats. SIANI, Swedish International Agricultural Network, har tagit fram en policy brief på svenska som beskriver riktlinjernas syfte och ger exempel på hur de kan användas i praktiken.

De Frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark, fiske och skog (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land, Fisheries and Forestry) antogs i Rom 2012 av Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning. Riktlinjerna är tänkta att ge vägledning till stater och nationella myndigheter hur förvaltningen av användning av mark, fiske och skog kan förbättras för att säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning för alla och bidra till att minska fattigdom och utsatthet. Ökad efterfrågan på mark och andra naturresurser i utvecklingsländer, orsakade av befolkningsökning, klimatpåverkan eller de senaste årens ökade intresse från utländska och inhemska investerare i jordbruksmark  visar samlat på vikten av att ägande- och nyttjanderätter är säkrade för lokalbefolkningar för att inte förstärka fattigdom och ojämlikhet.

Markfrågorna är också centrala för att kunna främja ansvarsfulla investeringar, något som många utvecklingsländer är i stort behov av för att kunna öka sin jordbruksproduktion och säkra en tryggad livsmedelsförsörjning.

Övriga frågor som tas upp i riktlinjerna är vikten av att erkänna och skydda informella och traditionella rättigheter till mark, fiske och skogar, främjandet av jämställda markrättigheter för kvinnor och män, administration av markrättigheter och markfrågan i relation till klimatförändringar, naturkatastrofer och konflikter.

Riktlinjerna vänder sig även till icke-statliga aktörer som privata sektorn och det civila samhället som uppmanas att respektera mänskliga rättigheter och beakta existerande ägande- och nyttjanderätter samt att naturresurserna ska brukas på ett hållbart sätt.