Rekommendationer för att mildra effekterna av Covid-19-pandemin på boskapsproduktion och djurhälsa

FAO har publicerat praktiska rekommendationer kring att stärka djurhälsan och minska effekterna av Covid 19 i djurproduktionen .

Covid-19 har haft en betydande påverkan på många sektorer på global, regional och nationell nivå, inklusive boskapssektorn. Många av de åtgärder som har vidtagits i flertalet länder, såsom nedstängning, reserestriktioner och gränskontroller, har lett till oavsiktliga eller negativa konsekvenser för bland annat boskapssektorn, däribland svårigheter med transport av levande djur och djurprodukter. Vidare bedöms länders möjligheter att förebygga och kontrollera djursjukdomar enligt FAO kunna minska till följd av Covid-19, detta eftersom regeringar och hushåll omfördelar sina resurser för att bekämpa pandemin och minska dess socioekonomiska effekter. Det förbyggande arbetet samt kontrollen av pågående utbrott av djursjukdomar, som bland annat afrikansk svinpest, mul- och klövsjuka och fågelinfluensa kan därför ha begränsats under pandemin.

FAO understryker behovet av att minska effekterna av Covid-19 på hela kedjan i boskapsproduktionen samt stärka djurhälsan och har därför presenterat ett antal praktiska rekommendationer samt förebyggande åtgärder som riktar sig till lantbrukare inom boskapsproduktion, djurhälsopersonal, andra aktörer i värdekedjan samt nationella beslutsfattare.

Några av de rekommendationer som FAO har tagit fram innefattar stärkt hygienpraxis, att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion före och efter besök på gårdsområden och allmänna platser samt vid kontakt med djur. Detta för att undvika överföring av viruset mellan människor och förhindra kontaminering av ytor, inklusive djurytor. Därutöver uppmanas till exempel fortsatt begränsad fysisk interaktion, bärande av skyddsmask och att undvika överarbete.

Läs mer om FAO:s rekommendationer här.