Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Författarna bakom rapporten efterlyser en förändring av livsmedelssystemen som inte bara gör dem mer resilienta utan mer jämlika, inkluderande, respektfulla, regenerativa, hälsosamma och näringsrika såväl som produktiva och framgångsrika.

Flera rapporter visar att världen inte klarar att nå det globala målet om ingen hunger fram till 2030. COVID-19 har ytterligare försvårat situationen för de mest utsatta grupperna. I den nyligen publicerade rapporten ”Food security and nutrition: building a global narrative towards 2030” som ett stort antal experter står bakom, pekar man på fyra områden där en policyförändring måste ske för att komma tillrätta med den ökade otrygga livsmedelsförsörjningen.

  1. En radikal transformation av livsmedelssystemen bör stödjas, i hela ledet från produktion till konsumtion.
  2. Hänsyn ska tas till länkarna mellan olika system och sektorer, inklusive åtgärder för att förbättra koordinering mellan dessa.
  3. Alla former av felnäring bör bemötas, inklusive genom åtgärder som stödjer hälsosamma, näringsrika och hållbara val av livsmedel.
  4. Kontextspecifika lösningar måste utvecklas, som tar hänsyn till lokala förhållanden och kunskaper.

Dessa skiften i policy kommer att göra en radikal transformation av livsmedelssystemet möjlig och kommer bidra till att det internationella samfundet är närmare att nå SDG:erna, särskilt SDG 2”*, säger Jennifer Clapp, Team Leader för Högnivåpanelen av experter som tagit fram rapporten för Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjnings räkning.

Dessutom menar rapporten att konceptet tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition måste utvecklas och omfatta begreppen ”agency” som innebär en individs eller grupps möjlighet att själva fatta beslut kring livsmedel, samt ”hållbarhet” som här innebär den långsiktiga möjligheten för livsmedelssystem att erbjuda tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition med alla tre dimensioner av hållbarhet i åtanke.

Läs hela rapporten här.

*Fritt översatt