Reflektioner från 7:e mötet i Växtgenetiska fördraget

Mellan 30 oktober och 3 november samlades det Styrande Organet i det Växtgenetiska fördraget, denna gång i Kigali, Rwanda. Fördraget, som trädde i kraft 2004, är ett multilateralt avtal under FAO som reglerar tillträde till växtgenetiska resurser och rättvis fördelning av de vinster som kan uppkomma när resurserna nyttjas.

Flera miljoner fröprover har distribuerats från världens genbanker för användning inom växtförädling, forskning och undervisning. Ändå har systemet under några år brottats med brist på inflöde av pengar, särskilt från användarna, och detta har lett till ökad misstro om Fördraget verkligen fungerar som det var tänkt. Inför årets möte hade en arbetsgrupp tagit fram ett förslag som bland annat innebär att framtida tillträden huvudsakligen kommer att ske genom att användarna helt enkelt får teckna en prenumeration. Därmed blir allt tillträde avgiftsbelagt. Kopplat till detta hade ett förslag lagts fram om att utöka Fördragets omfång till alla växtgenetiska resurser, och inte bara den begränsade lista som gäller idag.

Mötet nådde tyvärr inte ända fram, men arbetsgruppen kommer under den kommande tvåårsperioden att kunna fortsätta sitt arbete. Däri ingår också att ta fram en genomförandeplan för hur de olika förändringarna stegvis ska kunna införas. Ytterst handlar det om att visa på tydliga och transparenta lösningar som ökar förtroendet mellan parterna.

Andra viktiga frågor handlade om Fördragets Artikel 9 om jordbrukarnas rättigheter – Farmers’ Rights – samt det nya och utmanande området som handlar om genetisk information och i vilken utsträckning den också, och inte bara den fysiska genresursen, ska omfattas av ABS. För jordbrukarnas rättigheter innebar mötet ett genombrott eftersom ett beslut togs om att inrätta en ad hoc teknisk expertgrupp. Gruppen ska samla information som kan användas som hjälpmedel för att realisera Art. 9.

Frågan om genetiska sekvenser väcktes redan vid CBD COP 13 i Cancún, Mexiko i december 2016, och FAO:s kommission för genetiska resurser införde vid sitt 16:e möte ett nytt tema om detta i sitt arbetsprogram. Med den fortsatta utvecklingen av nya tekniker kommer frågan att tas upp igen vid Fördragets nästa möte 2019.