Rapport från FAO påvisar vikten av ökad resiliens i livsmedelssystemen som en följd av Covid-19 pandemin

I årets upplaga av rapporten State of Food and Agriculture (SOFA) från FAO påvisas att covid-19 pandemin har bidragit till sårbarheten i våra livsmedelssystem vilket har resulterat i stora påfrestningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt. Idag saknar 3 miljarder människor tillgång till näringsriktig och hälsosam kost och världshungern ökar. För att vända utvecklingen betonas ökad resiliens och vikten av mångfacetterade, effektiva, hållbara och inkluderande livsmedelssystem.

COVER PHOTOGRAPH ©123RF/bvh2228

I årets rapport State of Food and Agriculture (SOFA) analyseras sårbarheten i våra livsmedelssystem samt vilka risker och påfrestningar som kan minimeras, särskilt mot bakgrund av covid-19 pandemin. Rapporten belyser och ger vägledning i hur resiliens i livsmedelssystemen kan öka,

och hur hållbara, säkra och näringsrika livsmedel ska kunna säkerställas för alla. Rapporten berör bland annat robustheten inom produktionen och tillgången till livsmedel. En vägledande princip som betonas är behovet av en mångfald av livsmedel från många aktörer inom livsmedelssystemen, då mångfald på marknaden bidrar till fler möjligheter att stå emot plötsliga utmaningar och påfrestningar. Analyserna i rapporten visar att livsmedelssystem som producerar varierade livsmedel och säljer till regionala, nationella och internationella marknader är bättre rustade för plötsliga störningar och påfrestningar.

Antalet människor som saknar tillgång till näringsriktig och hälsosam kost ökar, och rapporten framhåller att 1 miljard människor står inför risken att förlora tryggad livsmedelsförsörjning som följd av sårbara och ohållbara livsmedelssystem. Livsmedelssystem som är inkluderande, effektiva, motståndskraftiga och hållbara är grundläggande för att möjliggöra förverkligandet av Agenda 2030. Coronapandemin har visat på svagheter i våra globala livsmedelssystem, och rapporten bidrar med vägledning för att kunna stå emot framtida påfrestningar och bidra till att säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor.

Du kan också ta del av en interaktiv beskrivning av rapporten här.

FAO. 2021. The State of Food and Agriculture 2021. Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses. Rome, FAO.