Ny strategi för Sveriges arbete med FAO, 2022-2025

Den 22 december 2021 beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges arbete med FAO. Strategin gäller för perioden 2022-2025.

Nya fokusområden är bland annat arbete med hållbara livsmedelsystem, One Health och ett större fokus på ungas, kvinnors och urfolks rättigheter. Sverige pekar i strategin ut flera områden som ska bidra till att FAO arbetar utvecklande, förebyggande och kapacitetshöjande, inte minst genom sitt viktiga normgivande och standarsättande uppdrag.

Strategin bibehåller sitt fokus på FAO:s roll för genomförandet av Agenda 2030 och Parisavtalet såväl som att lyfta jordbrukets, skogsbrukets och fiskets roll för att möta globala utmaningar. Sverige ska fortsatt vara en stark röst för det multilaterala samarbetet i FAO” säger Oskar Magnusson, statssekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och ordförande i Svenska FAO-kommittén.

Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska vägleda samarbetet bland annat genom att Sverige ska värna fattigdomsperspektivet, jämställdhetsperspektivet, konfliktperspektivet och klimat- och miljöperspektivet. Sverige ska verka för att FAO som organisation fortsätter med den viktiga jämställdhetsintegreringen, arbetar kostnadseffektivt och transparent samt förbättrar sin resultatstyrning. FAO:s samverkan med andra FN-organ och tillvaratagandet av kunskap och erfarenheter från en bredd av aktörer är också prioriterat i det fortsatta arbetet.

Regeringens beslut och den nya FAO-strategin hittar du här: Beslut och strategi