Ny strategi för Sveriges engagemang i FAO

I dag, torsdag den 7 december, har regeringen beslutat om en ny strategi för Sveriges engagemang i FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Viktiga områden som Sverige vill stärka är bland annat innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och hållbart vattenbruk.

Regeringen beslutade i dag om en ny strategi för Sveriges engagemang i FAO. Regeringen ser FAO som en viktig aktör och är en stor givare till organisationens verksamhet med ett årligt stöd på totalt omkring 180 miljoner kronor. I relation till andra givare av frivilliga bidrag är Sverige för närvarande på åttonde största givarplats. Det senaste uppgifterna om att antalet hungrande i världen ännu en gång ökar gör FAO:s verksamhet än mer angelägen.

Det är viktigt för regeringen att ha ett framtidsperspektiv i arbetet inom FN och i strategin framhåller regeringen därför lantbrukets och fiskets viktiga roll för att möta globala utmaningar och behov inom klimat och miljö, livsmedelsförsörjning, nutrition och ekonomisk utveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Områden som bl.a. innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och hållbart vattenbruk kommer därför att vara i fokus de närmaste åren. För att nå målen om en värld utan hunger är det samtidigt centralt att fortsätta med ett förebyggande arbete exempelvis genom att motverka matsvinn och antibiotikaresistens, såväl som att bidra till kapacitetshöjande åtgärder i utvecklingsländerna.

Samverkan, inte minst med den privata sektorn, är av stor vikt för att kunna lyckas möta de globala utmaningarna. Strategin är därför framtagen genom breda konsultationer med myndigheter, civila samhället och privata sektorn. Ledarmötena i svenska FAO-kommittén har spelat en viktig roll i den processen.

Stragegin ligger väl i linje med Agenda 2030 och de globala målen liksom klimatavtalet från Paris

Beslut om ny strategi

Strategi för 2018-2021

Bilaga till strategi