Nutritionens betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning

En rapport om betydelsen av nutrition för utveckling presenterades vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning i oktober 2017. I rapporten konstateras bl.a. att undernäring fortfarande, trots de senaste decenniernas utveckling, drabbar nästan 800 miljoner människor och att 155 miljoner barn under fem år lider av hämmad tillväxt. En sammanfattning av rapporten finns nu på svenska.

I april 2016 utropade FN 2016-2025 till FN:s årtionde för åtgärder för nutrition – Decade of Action on Nutrition. Årtiondet innebär en viktig möjlighet att öka medvetandet om betydelsen av nutrition och för alla länder att visa vilka åtgärder de åtar sig att vidta. FAO och WHO fick i uppdrag att leda genomförandet av årtiondet, i samarbete med FN:s Livsmedelsprogram (WFP), Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och FN:s Barnfond (UNICEF). Genomförandet skulle ske bl.a. genom samarbete med FN:s Nutritionskommitté (UNSCN) och Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS).

CFS är den centrala och mest inkluderande internationella plattformen för att på global nivå diskutera tryggad livsmedelsförsörjning. Kommittén möts i oktober varje år och beslutar om rekommendationer utifrån olika områden med relevans för möjligheterna att minska hunger och undernäring. För att CFS’ beslut om rekommendationer ska grunda sig på aktuell vetenskaplig fakta har CFS tillsatt Högnivåpanelen av experter, som tar fram rapporter som underlag för diskussionerna på CFS.

Vid sitt möte i oktober 2015 gav CFS Högnivåpanelen i uppdrag att ta fram en rapport till CFS 2017 om hur man kan bidra till förbättrad nutrition globalt och säkerställa att livsmedel produceras och konsumeras på ett hållbart sätt. Rapporten konstaterar att nästan var tredje person i världen lider av felnäring, vilket inkluderar både undernäring, akut undernäring, övervikt och fetma, och att mer än 800 miljoner människor i världen är hungrande. Situationen globalt analyseras liksom betydelsen av olika livsmedelssystem för kost och nutrition. Rapporten innehåller ett antal konkreta och handlingsinriktade rekommendationer till åtgärder för att förbättra situationen och ska ses som CFS’ bidrag till FN:s årtionde

Läs sammandraget av rapporten på svenska här

Hela rapporten kan laddas ned på CFS’ webbsida här.