Mot 2030 – Hållbarhet som lantbrukets affärsmodell?

Efterfrågan på hållbart producerad mat som tar hänsyn till klimat, miljö, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och sociala frågor ökar i Sverige. Konsumenter gör idag i betydligt högre utsträckning än tidigare medvetna val av vad de äter och hur det påverkar klimatet, vilket också industrin har varit snabb att svara upp emot. Det kan leda till nya möjligheter som lockar unga, innovativa entreprenörer till sektorn och som vill bidra till en globalt hållbar utveckling. Denna utveckling kan komma att förändra lantbruket i grunden.

Svenska FAO-kommittén har i 2019-års publikation lyft fram exempel från Sverige och vårt svenska engagemang i världen som visar på nödvändigheten i ett hållbart jord- och skogsbruk där hållbarhetsperspektivet också är framgångsreceptet. Exemplen visar hur integration av hållbarhet i alla dess tre dimensioner har lett till bättre miljömässiga, sociala och inte minst ekonomiska resultat.

Kommittén pekar samtidigt på flera behov som behöver mötas framöver. Bl.a. pekar kommittén på behovet av koordinering för att göra bra avvägningar mellan mål som ibland är motstridiga, att drivkraften hos alla aktörer måste tas tillvara, att kunskapsspridning fortsatt är viktig såväl som satsningar på forskning och innovation. Fokus måste vara på långsiktigt hållbara produktionssystem.

Läs mer om bl.a. köttbonden Agnes Jörgensens tankar om hållbarhet på familjens gård, skogsägaren Leif Östers satsningar på mångbruk av skogen och hur det prisbelönta initiativet Hållbar livsmedelskedja arbetar mot de globala målen för hållbar utveckling. Löfbergs projekt Next Generation Coffee säkerställer hållbar kaffeproduktion genom att stödja unga lantbrukare och We Effects satsningar på agroekologi i Sydamerika ger långsiktig motståndskraft mot klimatförändringar. Skogsstyrelsen och Jordbruksverket blickar bakåt och redogör för hur svenskt lantbruk blev bland de mest hållbara i världen. Slutligen presenteras framtida möjligheter inom skogs- och jordbruk av Stora Enso och SLU. Mot 2030 – Hållbarhet som lantbrukets affärsmodell.