Matens sanna kostnad – ny SOFA-rapport från FAO

FAO:s rapport State of Food and Agriculture 2023 (SOFA) fokuserar på så kallad True Cost Accounting. Det är den första av två rapporter på detta tema och omfattar data från 154 länder. Enligt FAO så överstiger de dolda kostnaderna inom våra livsmedelssystem 12 biljoner PPP dollar (2020 års nivåer) och utgörs till störst del av effekterna av ohälsosamma matvanor. Dessa står för mer än 70 procent, motsvarar ca 9 biljoner PPP (Purchasing Power Parities) dollar och förekommer främst i hög och medelinkomstländer.

COVER PHOTOGRAPH ©Curioso.Photography/Shutterstock.com

Ser man till miljömässiga dolda kostnader står för ca 20 procent vilket motsvarar omkring 2,9 biljoner PPP dollar och är ett problem för alla länder. Sociala dolda kostnader som associeras med fattigdom och undernäring uppgår kostnaden till ca 4 procent globalt, men sett till enbart låginkomstländer uppgår denna del till ca 50 procent av deras totala dolda kostnader. Sammanlagt drabbas låginkomstländer mest av de dolda kostnaderna där de totalt uppgår till 27 procent av BNP jämfört med 11 procent i medelinkomstländer och 8 procent i höginkomstländer.

Vad innebär True Cost Accounting (TCA) och varför är det viktigt att analysera? Enligt FAO finns en växande förståelse för att livsmedelssystemen behöver förändras för att bli mer hållbara och möta de utmaningar som världens står inför. Livsmedelssystemen har bäring på flera av hållbarhetsmålen och är ett nyckelområde för att nå Agenda 2030. Livsmedelssystemen omfattar inte bara livsmedelsproduktion och konsumtion, utan interagerar med miljö, ekonomi, hälsa och andra områden

True Cost Accounting är sålunda ett holistiskt och systematiskt sätt att mäta värdet av miljömässiga, sociala, hälsomässiga och ekonomiska kostnader och nyttor som genereras av livsmedelssystemen. Informationen kan bistå beslutsfattare, affärsverksamheter, lantbrukare, investerare och konsumenter att fatta bättre och mer informerade beslut. Syftet är att mildra negativa effekter och göra insatser på ett sådant sätt att dolda kostnader minskar. FAO föreslår att TCA-analysen kan bidra till att identifiera vilken ingångsvinkel som är mest relevant att adressera. Om man till exempel ser till den miljömässiga dimensionen så uppstår kostnaden främst i primärproduktionen och bör därför utgöra ingångspunkten för insatser. För den social dimensionen, som främst är en faktor för låginkomstländer, kan ingångspunkten vara att säkerställa bättre inkomster och en bättre tillgång till näringsriktiga kalorier i syfte att befolkningen ska kunna leva produktiva liv. Det ska ställas i relation till att produktivitetsförlusten per person kopplad till dagens kost motsvarar i genomsnitt omkring 7 procent av BNP PPP år 2020.

En vanlig invändning mot att applicera TCA är att det finns en oro att livsmedelspriserna kommer att öka om alla dolda kostnader tas med i beräkningen. Enligt FAO är risken delvis överskattad och beror på vilken den dolda kostnaden är och hur den hanteras. Om insatser leder till ökad produktivitet genom att fler får tillgång till en hälsosam kost, så kan priser pressas ned. Om, å andra sidan, producenter måste stå för kostnaden för insatser, till exempel på miljöområdet, så kan de leda till högre priser för konsumenten. Här menar FAO att ogynnsamma subventioner skulle kunna riktas om så att de i stället fokuserar på att skapa miljönyttor, vilket skulle kunna vara ett medel för att nå både hållbar miljömässig utveckling och mer hälsosamma dieter. Ett annat verktyg, enligt FAO, är möjliga förändringar på skatteområdet, vilka skulle kunna syfta till att gynna mer näringsriktig kost och bättre samhällsmässig produktivitet.

Rapporten är den första av två rapporter. 2024 års State of Food and Agriculture (SOFA) kommer fördjupa sig ytterligare och fokusera på skräddarsydda utvärderingar baserade på policyprioriteringar i specifika kontexter. Syftet kommer att vara att TCA kan användas flexibelt och appliceras på olika sätt – från hela system till en enskild produkt.

Läs rapporten i sin helhet här