Larmrapport om tillståndet för världens jordar

Rapporten Soil Pollution: a Hidden Reality som publicerades av FAO den 2 maj, visar på det alarmerande tillståndet för världens jordar. Jordföroreningar utgör ett oroande hot mot jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet, och mänsklig hälsa konstaterar FAO i rapporten, samtidigt som allt för lite är känt om omfattningen och allvaret.

Det finns stora kunskapsluckor på området eftersom de flesta studier som gjorts är begränsade till utvecklade ekonomier. Enligt studien Soil Pollution: a Hidden Reality är föroreningarna i huvudsak orsakade av människan genom användningen av pesticider, herbicider och gödningsmedel i jordbruket, djurhållning, avfall, transporter, gruvbruk och p.g.a. tillverkningsindustrin. Det finns också nya framväxande hot mot jordar, som ännu inte studerats i tillräcklig omfattning, i form av exempelvis läkemedel, e-avfall, hormoner och andra biologiska föroreningar. Dessutom finns det nästa inga studier gjorda när det gäller plaster i jordar.

En fara med föroreningen av jordar är att den inte är synlig för ögat och att den är svår att utvärdera. Konsekvenserna är dock stora bl.a. då produktiviteten i odlingar minskar och då grödor helt enkelt kan bli farliga att konsumera. Organismer som vanligen bidrar till att göra jordarna fertila påverkas också.

I rapporten anges att det i Europa beräknas finnas upp emot 3 miljoner potentiellt förorenade platser. I Kina beräknas ca 16 procent av jordarna vara förorenade.

Läs hela rapporten här: