Lantbruket är nyckeln till hållbara lösningar

Inför klimattoppmötet betonar FAO:s nya generaldirektör Qu Dongyu vetenskapens roll samt innovation, investeringar och inkludering. Han lanserar också ett nytt initiativ för att öka grönområden i städer och därigenom minska städernas utsatthet för klimatförändringar.

Inför klimattoppmötet i New York den 23 september pekar FAO:s nya generaldirektör Qu Dongyu på lantbruket som nyckeln till hållbara lösningar på några av de mest akuta klimatproblemen. Men det kräver en förändring i hur vi bedriver lantbruk, fiske och boskapsskötsel. Dongyu underströk att handlingar ska baseras på vetenskap och identifierade tre viktiga faktorer för förändring; innovation, investeringar och inkludering – över gränser och sektorer. Han betonade att lantbruket har en direkt koppling till klimatförändringarna, inte minst när det gäller biodiversitet och landdegradering, men att lantbruket också är nyckeln till förändring. Dongyu lyfte också fram ungdomars roll och lanserade en ny publikation ”Youth in motion for climate action! A compilation of youth initiatives in Agriculture to address the impacts of climate change”.

Dongyu lanserade även ett initiativ som syftar till att komma åt de problem som den snabba utbredningen av städer orsakar t.ex. genom avskogning. Effekterna av klimatförändringarna förväntas öka exponeringen för allvarlig torka, sandstormar, extrema vindar, översvämningar och jordskred i städer. Initiativet kallas Great Green Wall for Cities och syftar till att skapa urbana grönområden som dessutom ska integreras i bredare insatser för landskapsrestaurering. Målet är att stödja minst tre städer i 30 länder i Afrika och Asien. Resultatet förväntas leda till 500.000 hektar nya skogar i urbana områden och upp till 300.000 hektar restaurerade eller bevarade skogar i eller runt städer fram till 2030. Denna ”gröna mur” förväntas fånga upp ca 0,5-5 gigaton koldioxid per år. Läs mer om initiativet här: