Lansering av FN:s decennium för familjejordbruk

Åren 2019 till 2028 är FN:s decennium för familjejordbrukare. Målsättningen är uppmärksamma dessas betydelse för livsmedelsproduktion och bidrag till den globala hållbarhetsagendan, särskilt utrotande av hunger (SDG 2). Decenniet är en fortsättning och fördjupning på det internationella året för familjejordbruk 2014, som någon talare menade vad det som gav de olika typerna av familjejordbrukare en samhörighet och gemensam benämning.

29 May 2019, Rome, Italy – FAO Director-General Jose Graziano da Silva. Group photo with ministers and high level authorities. Global Launch of the UN Decade of Family Farming. FAO headquarters (Red room).                          ©FAO/Alessia Pierdomenico

Decenniet drivs gemensamt av FAO och IFAD och de två organisationernas chefer, José Graziano da Silva och Gilbert Houngbo talade under invigningen och nämnde bl.a. familjejordbrukarnas roll som drivkraft för lokal ekonomisk utveckling och för att skapa nya arbetstillfällen. Framgångsrika familjejordbrukare skapar motståndskraft mot ekonomiska och miljömässiga förändringar, breddar värdekedjorna och bidrar till ett minskat importberoende. Detta är viktigt mervärden utöver den direkta nyttan i form av näringsriktig mat och inkomst för inköp av både insatsvaror och teknik samt skolgång för barnen. Särskilt Houngbo underströk vikten av att familjejordbrukare kan nå globala marknader. Globaliseringen och urbaniseringen är drivkrafter för livsmedelssystemen och globala värdekedjor innebär att livsmedelsproduktionen går från att vara enbart vara en matproduktion till att vara en drivkraft för utveckling och förändring, påpekade han. Graziano å sin sida uppehöll sig en del kring fetma och sa att vi vet mycket om hur man bör agera för att bekämpa hunger men inte hur man ska jobba mot övervikt och fetma. Han tillade att familjejordbrukare är särskilt viktiga för att producera nyttig mat som frukt och grönt som ersättning för den ultraprocessade mat som består av tillsatser och salt och som bidragit till fetmaepidemin i Sydamerika och Oceanien.

En panel med ministrar och viceministrar från Angola, Costa Rica, Sao Tomé och Príncipe, Argentina, Indonesien, Italien respektive Palestina tog upp utmaningar för familjejordbrukarna och flera nämnde att unga måste lockas att intressera sig för, och helst förälska sig i jordbruk. Ungas intresse för jordbruk är avgörande både för hållbar ekonomisk tillväxt, landsbygdsutveckling och livsmedelstryggheten. Digitalisering, investeringar i infrastruktur, marknadstillträde, tillgång till finansiella tjänster, samt forskning och utbildning var också återkommande förutsättningar som nämndes för att familjejordbruken ska kunna nå sin fulla potential i hela världen.

World Farmers Organisations ordförande Leo De Jager påpekade att hunger bara kan utrotas genom att bekämpa fattigdom, och ingen sektor är bättre positionerad att göra detta än jordbruket. Därför är det oroande att familjejordbrukens överlevnad hotas av handelskrig, tullar och prisdumpning som tas till för att politiker inte kan finna lösningar på problem som inte alls har med jordbruk att göra.

Från publiken kompletterades bilden av framgångsfaktorer för att familjejordbruken ska blomstra och växa sig starkare. Kooperativ och andra möjligheter att organisera sig och samverka för inköp, förädling och marknadstillträde nändes av många. Alla som tog till orda var överens om vikten av innovation och utveckling, men flera påpekade att denna måste utgå från det bönderna gör idag och inte ägnas åt att hitta på nyheter som inte har någon verklighetsförankring. Även markrättigheter och möjligheter att bruka jorden långsiktigt är avgörande för att lyckas. Detta gäller inte minst kvinnor, vars ekonomiska egenmakt och lika tillgång till resurser också är helt nödvändig för en hållbar global utveckling.

Mer information om decenniet finns på denna webbsida:

Lanseringsevenemanget finansierades genom FAO:s multigivarfond FMM (till vilken Sverige är största givare) och av IFAD. IFAD:s biträdande vicepresident svenskan Charlotte Salford modererade.