Jorden som resurs i fokus på World Soil Day

Den 5:e december var det World Soil Day och Sverige lantbruksuniversitet (SLU) arrangerade för andra året i rad ett seminarium på temat mark. I år var rubriken för seminariet ”Jord, markanvändning och klimatförändring”.

God markanvändning är en förutsättning för att uppnå flera av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030, menar FAOs Natalia Rodriguez Eugenio vid ett seminarium på SLU under World Soil Day 2019. Foto: Malin Planting.

Natalia Rodriguez Eugenio från FAO talade på seminariet och lyfte bl.a. fram att marken är en viktig resurs och att en god markanvändning är en förutsättning för att uppnå flera av de globala målen i Agenda 2030. Då 95% av vår matproduktion är beroende av markens ekosystemtjänster, krävs en god markvård för att säkra matproduktionen i världen, samtidigt som kan marken fungera som en kolsänka och bidra till att nå klimatmålen. I marken hittar vi hälften av världens biodiversitet, och markmikroorganismer som producerar antibiotiska ämnen är en outnyttjad resurs.

Världens jordar är mycket utsatta och Global Soil Partnership, som har sitt sekretariat på FAO, arbetar för hållbart brukande av mark bl.a. genom kunskapsspridning, forskning och främjande av hållbar förvaltning av mark.

Förutom rapporter om tillståndet i svensk åker- och skogsmark bjöds det på diskussioner kring ändrad markanvändning, bland annat i Sverige. När god åkermark bebyggs måste odlingen flytta någon annanstans, kanske till mindre produktiva marker eller till ny åkermark som bereds genom avskogning. Åkermarken i Sverige kan behöva ett starkare juridiskt skydd så att exploateringen kan begränsas.

Under dagen diskuterades vikten av tvärvetenskapliga samarbeten där även socio-ekonomiska faktorer finns med. Det är viktigt att forskningen har en nära kontakt med praktik och beslutsfattare för att få genomslag.

Runt åttio deltagare samlades på campus Ultuna och ytterligare några följde programmet på distans.

Worls Soil Day instiftades av FN 2014 med syfte är att öka medvetenheten om hur viktig en funktionell mark är för oss samt att främja hållbar markanvändning. Globalt förstörs motsvarande en fotbollsplan frisk mark genom erosion var femte sekund och FAOs slogan för årets World Soil Day är ”Stop soil erosion, Save our future”.

Av Katarina Börling och Kristin Piikki, SLU Global