Jämställdhet idag för en bättre morgondag – FAO:s arbete med jämställdhet för tryggad livsmedelsförsörjning

Jämställdhet är avgörande för att uppnå en värld utan hunger, undernäring och fattigdom. Bestående ojämlikheter mellan kvinnor och män är ett betydande hinder för jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning. FAO bidrar till att undanröja dessa skillnader, vilket är centralt för hållbara och inkluderande livsmedelssystem och motståndskraftiga, fredliga samhällen.

Jämställdhet har ett positivt samband med ökad produktion och förbättrad effektivitet i lantbruket. Att ge kvinnor lika tillgång som män till jordbruksresurser skulle öka den totala jordbruksproduktionen med 2,5–4 procent och potentiellt minska antalet hungrande människor med 12–17 procent. Att tillhandahålla adekvat stöd till kvinnor i jordbrukssystem är nödvändigt för att planeten ska kunna säkra livsmedelsförsörjningen för nio miljarder människor till år 2050.

FAO bidrar till att minska ojämlikheten mellan kvinnor och män genom sitt arbete med normer och standarder, data och information, policydialog, kapacitetsutveckling, kunskap och teknik, partnerskap samt opinionsbildning och kommunikation. Du kan ta del av några av FAO:s initiativ och publikationer, som FAO uppmärksammar på internationella kvinnodagen under temat ”Jämställhet idag för en bättre morgondag”.

Du kan även ta del av en illustrativ publikation som beskriver hur data kan användas för att förstå och hantera jämställdhetsaspekter inom jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning. FAO:s samlade publikationer om jämställdhet i jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning finner du här.