Island väljs till ordförande i FAO:s underkommitté för fiskeriförvaltning

Den 15-18 januari hölls det första virtuella mötet i FAO:s nya underkommitté för fiskeriförvaltning – en prioriterad fråga för Sverige.

Underkommittén har bildats för att stödja FAO:s fiskekommitté med underlag om fiskeriförvaltning och för att möjliggöra mer djupgående diskussioner om dessa frågor.

Till ordförande för mötet valdes med en betryggande majoritet Stefán Ásmundsson från Island, i en sluten omröstning mot kandidater från Indien och Ryssland. Mötet samlade deltagare från 95 FAO-medlemmar och 61 observatörer, med ca 300 deltagare uppkopplade för de olika dagordningspunkterna.

På mötet diskuterades särskilt småskaligt fiske, kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (s.k. IUU-fiske), betydelsen för fiskeriförvaltningen av den senaste överenskommelsen inom konventionen om biologisk mångfald, samt hur fisket kan bli mer motståndskraftigt mot klimatförändringar. Dessutom delade FAO förslag kring en uppdaterad metodologi för utvärdering av de globala fiskbeståndens status. Detta är en viktig indikator som FAO förvaltar inom ramen för de globala målen för hållbar utveckling och som har visat på en negativ trend under en längre tid.

Diskussionerna vid mötet präglades av en hög grad av samförstånd kring vikten av en hållbar förvaltning av fisket, särskilda hänsyn till småskaligt fiske och betydelsen av stärkt arbete mot IUU-fiske, men det noterades att hur begreppen småskaligt fiske och IUU-fiske ska definieras fortsatt är föremål för diskussion. Vidare betonades vikten av att FAO bidrog med sin kompetens inom fiskeriförvaltning vid förhandling och implementering av internationella avtal på miljöområdet. Rapporten från underkommittén kommer att diskuteras vid FAO:s fiskekommitté som möts i Rom den 8-12 juli i år.