Internationella världsfiskdagen

Vid firandet av årets World Fisheries Day den 21 november på FAO i Rom var syftet att internationellt uppmärksamma behovet av att förbättra arbetsförhållandena inom fiskesektorn.

Temat vid uppmärksammandet av dagen var The violation of human rights within the fishing sector and illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Fisket är ett av världens farligaste yrken. Branschen saknar alltför ofta reglering av arbetet och fiskefartyg har förknippats med missbruk av arbetskraften och bland annat även trafficking. Berörda parter uppmanades att arbeta gemensamt för att garantera anständiga arbetsvillkor inom sektorn. FAO har länge arbetat tillsammans med medlemsländerna för att förbättra villkoren genom bl.a. FAO: s Uppförandekod för ansvarsfullt fiske, de Frivilliga riktlinjerna för småskaligt fiske och FAO:s Avtal om hamnstatsåtgärder för att förhindra illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Arbetet sker också tillsammans med bl.a. ILO, fiskeorganisationer samt arbetstagar- och civilsamhällesorganisationer.

Vid ett internationellt symposium för hållbart fiske på FAO i november förra året konstaterades bland annat att sedan 1961 har den årliga globala ökningen av konsumtion av fisk varit två gånger högre än befolkningstillväxten i världen. Samtidigt ses en generellt nedåtgående trend i andelen marina fiskbestånd som fångas inom biologiskt hållbara nivåer. Det gäller särskilt i de minst utvecklade regionerna. På platser där det saknas fiskeriförvaltning, eller där den är ineffektiv, försämras statusen i fiskbestånden. Även om 78 procent av alla landningar av havsfiske kommer från biologiskt hållbara bestånd visar det att en hållbar förvaltning av världens fiskeresurser är avgörande för marina ekosystem och för samhällen som är beroende av fisk och fiske.

Vid symposiet utarbetades rekommendationer för att bidra till att förbättra hållbarheten i fiskefångster. Rekommendationerna finns nu i en digital och interaktiv rapport på FAO:s webb. De kan också tillämpas i situationer som den pågående pandemin.

Läs mer om FAO:s uppmärksammande av World Fisheries Day här.

Läs den digitala, interaktiva rapporten med rekommendationerna på FAO:s webb här.