Internationella dagen för bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Den 5 juni är Internationella dagen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, IUU). Syftet med dagen är att uppmärksamma de hot som IUU-fisket innebär för en hållbar förvaltning av världens fiskeresurser och de insatser som görs för att bekämpa sådant fiske.

Copyright: ©FAO

Den 5 juni valdes för att det var den 5 juni 2016 som FAO:s viktiga Hamnstatsavtal för att bekämpa IUU-fisket (Port States Measures Agreement, PSMA) trädde i kraft. Avtalet, som syftar till att förhindra att IUU-fångad fisk kan landas i hamnar och därmed komma ut på den internationella marknaden, kunde träda i kraft eftersom tillräckligt många länder hade ratificerat det. Sedan dess har FAO arbetat med bl.a. kapacitetsuppbyggande i de utvecklingsländer som har anslutit sig till avtalet för att de ska kunna leva upp till de åtagande som anslutningen innebär, bl.a. att i sina hamnar kontrollera ankommande fartyg.

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bedöms representera upp till 26 miljoner ton fångad fisk årligen till ett värde av 10 till 23 miljarder USD. Det påverkar allvarligt inkomstmöjligheterna för främst småskaliga fiskare i sårbara utvecklingsländer, förvärrar fattigdom och bidrar starkt till otrygg livsmedelsförsörjning.

Det finns många typer av IUU-fiske, till exempel fiske som sker utan licenser från stater, i havsområden utanför och inom nationell jurisdiktion, som inte rapporteras, som sker i förbjudna områden och som fångar eller säljer förbjudna arter. Det innebär att fisket inte uppfyller kraven i de regionala, nationella och internationella fiskeöverenskommelserna.

Ett annat viktigt instrument för att bekämpa IUU-fisket inom ramen för Hamnstatsavtalet beslutades 2017 –  ett globalt register för fiskefartyg (The Global Record of Fishing Vessels). Det är ett internationellt samarbete för att öka spårbarheten av fiskefartyg genom att på ett ställe samla certifierad, satellitinsamlad data från olika länder om fiskefartyg och deras verksamhet. En viktig del utgörs av en identifiering av varje fartyg, som följer med även om fartyget byter namn, ägare eller flaggning.  Genom registret ökas transparensen i fiskesektorn och kustmyndigheter kan snabbt avgöra vilka båtar som ägnar sig åt olagligt fiske.

Ytterligare en annan allvarlig konsekvens av IUU-fiske är s k spökfiske eftersom fartyg som bedriver IUU-fiske illegalt dumpar fiskeredskap i världshaven för att undvika att upptäckas av myndigheter. De fiskar också ofta under förhållanden som ökar risken för att förlora fiskeredskap, t ex nattetid. FAO och FN:s miljöprogram (UNEP)  bedömer att ca 650 000 ton fiskeredskap överges, förloras eller kastas varje år. De utgör ett allvarligt hot mot den marina miljön och marina resurser eftersom de fortsätter ”fiska” även efter att de har övergivits.  FAO:s Fiskekommitté antog 2018 de Frivilliga riktlinjerna för märkning av fiskredskap, som ska underlätta för länder att utveckla effektiva system för märkning och därmed göra det möjligt att spåra verktygen tillbaka till den ursprunglige ägaren.

För att motverka IUU-fisket, och den olagliga verksamheten kopplad till det, samarbetar FAO med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och FN: s program för bekämpande av narkotika och brottslighet (UNODC).

COVID-19-pandemin har dessutom inneburit nya utmaningar för stater att övervaka och kontrollera fiskeverksamhet för att säkerställa en hållbar fiskeriförvaltning. Men samtidigt ger innovation och digitalisering nya verktyg för informationsutbyte mellan länder genom globala och regionala system för att förhindra I UU-fisket.

Läs mer om FAO:s arbete här.