Internationell handel och klimatförändringar – 2018 års SOCO

Den 26-28 september genomförs FAO:s råvarukommitté. En viktig fråga på dagordningen är 2018 års utgåva av FAO:s State of Agricultural Commodity Markets (SOCO). Rapporten ingår i FAO:s serie av flaggskeppspublikationer State of the World och årets rapport tittar särskilt på sambanden mellan internationell handel, livsmedelstrygghet och klimatförändringar.

Klimatförändringar kommer att förändra förutsättningarna för livsmedelsproduktion i många delar av världen. 2050 förväntas högre medeltemperaturer, förändrade nederbördsmönster liksom att skadegörare och växtsjukdomar kan sprida sig till nya områden. I ljuset av detta förväntas internationell handel med jordbruksråvaror komma att få en allt viktigare roll för att möta klimatrelaterade livsmedelskriser, skriver FAO i årets State of Agricultural Commodity Markets (SOCO).

Att handeln får en större roll beror på att klimatförändringarna kommer att skapa både vinnare och förlorare när det gäller jordbruksproduktion. Länder nära ekvatorn, som redan idag lider av fattigdom och undernäring, kommer att drabbas hårt och få sämre förutsättningar för jordbruk och livsmedelsproduktion. Samtidigt kommer länder i tempererade områden kommer att kunna se en ökad produktion och högre avkastning. I framtiden kommer alltså än större volymer av livsmedel att behöva föras från globala norr till globala söder.

Rapporten resonerar också kring relationen mellan klimatförändringar, det globala handelssystemet, inom WTO och de handelsrelaterade delar som ingår i den globala hållbarhetsagendan (Agenda 2030) och i Parisavtalet. Vissa typer av direktstöd och handelspolitiska åtgärder skulle kunna komma att användas för att anpassa jordbruksproduktionen till och begränsa klimatförändringar. Om handelsstörande åtgärder kopplade till produkters koldioxidavtryck är förenliga med WTO-regelverket har dock inte prövats. FAO menar i det här sammanhanget att öppna, förutsägbara och rättvisa globala marknader är viktigt för att stötta både livsmedelstrygghet och anpassning till klimatförändringar, samtidigt som organisationen understryker att en sådan situation kan öka importberoendet hos de länder som redan idag förlitar sig i hög grad på livsmedel och jordbruksråvaror från andra länder.

FAO påpekar också att även om direkta handelsstörande åtgärder kan spela en roll i att möta klimatförändringar så finns det andra åtgärder som inte stör handeln men som ändå kan påverka den produktionen positivt ur ett klimatperspektiv. Exempel på sådana är att hjälpa bönder att förbättra sin motståndskraft mot klimatförändringar eller kraftiga prisförändringar, att förbättra produktiviteten i jordbruket och att minska jordbrukssektorns klimatpåverkan. Åtgärder som stärker konkurrenskraften bidrar till en bättre handelsbalans utan att riskera att komma i konflikt med WTO-regelverket.  

Hela rapporten, liksom en kortversion finns att hämta här: http://www.fao.org/publications/soco/en/

för mer om råvarukommitténs möte gå in på: Råvarukommittén