Innovationer inom jord- och skogsbruket centrala för framtida livsmedelsförsörjning

För att uppnå målen för hållbar utveckling behövs snabba framsteg för innovationer inom jord- och skogsbruket sam fisket, framförallt sådana som hanterar klimatförändringen och stödjer familjejordbrukare. Det konstaterade FAO:s generaldirektör vid öppnandet av det internationell symposiet om innovationer inom dessa näringar.

Vid symposiet, som ägde rum den 21-23 november på FAO i Rom, deltog en rad företrädare för regeringar, andra FN-organ och organisationer. Innovationerna omfattar hela värdekedjan från grödor, skogsbruk, fiske och boskapssektorn till hantering av insatsvaror och andra resurser samt marknadstillträde. Exempel som nämndes var plantering av nya variationer av grödor, att kombinera traditionella metoder med ny vetenskaplig kunskap och tillämpa nya metoder för att bekämpa skadedjur samt minska skördeförluster.

Eftersom många utvecklingsländer ännu inte kan utnyttja den fulla potentialen för innovationer inom området konstaterades att det krävs gemensamma åtgärder för att undanröja hinder och ta itu med de tekniska, sociala, politiska och organisatoriska begränsningarna.

FAO:s generaldirektör nämnde att FAO bl.a. arbetar med drönare, satellitbilder, fjärrsensorer och mobilapplikationer för att förhindra gränsöverskridande växt- och djursjukdomar. Man bistår också familjejordbrukare med klimatdata, att förstärka varningssystemen och bygga motståndskraft samt att förbättra de finansiella processerna vid transaktioner. FAO samarbetar förutom med regeringar, jordbruksorganisationer och civilsamhället också med den privata sektorn som Google och Unilever.

Läs mer i FAO:s pressmeddelande här: